Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

Filippense-reeks No 13
Filippense 4:2-9
Tema: Ses groot kenmerke

Van al die gemeentelede in Filippi, noem die Apostel in sy brief net 4 by name, naamlik Aristargos, Euodia en Sintige en Klemens.

Euodia en Sintige was 2 dames. Hulle was geestelike medewerkers van Paulus. Saam het hulle gestry vir die koninkryk. En hy vermaan hulle baie ernstig om eensgesind te wees. Dit beteken nie om in alles oor alles saam te stem nie (dit is nie menslik moontlik nie en ook nie nodig nie), maar om eensgesind te wees wat die Evangelieboodskap aanbetref – SOOS die APOSTELS dit verkondig en verduidelik het – met geen afwyking daarvan nie.

Alle gelowiges is werklik deur God die Vader ingesluit by Christus en daarom deel van EEN liggaam en daarom is sigbare eenheid belangrik.
Daarom moet gelowiges – al verskil hulle oor baie dinge – DIESELFDE dink wanneer dit oor die Here Jesus Christus en die basiese waarheid van die Evangelie gaan. Daarom – byvoorbeeld – word ons gereformeerde belydenisskrifte “Drie Formuliere van EENHEID” genoem.

Hulle PRIORITEITE moet dieselfde wees. Dit moet Christus se prioriteit wees! Gelowiges se prioriteite moet Christus s’n wees. Dit is wat eenheid bewaar. Dan sal die een die ander hoër as homself ag en alles skade ag ter wille van die Evangelieboodskap.

En die Apostel is baie ernstig hieroor. Die trant waarin hy hulle vermaan is baie ernstig. Dis nie ‘n geringe aangeleentheid nie! Hy is “kwaai” met hulle.

Hy betwyfel egter nie die feit dat hulle werklik kinders vd Here is nie. Dat hulle ware gelowiges is nie. Kyk na daardie pragtige ding wat hy sê: Hulle name IS in die boek van die lewe! Hy is doodseker daarvan dat hulle name in die Boek vd Lewe is! Dit is van min mense waar (Mat 7:14) maar daar waar dit waar is, kan mens daarvan SEKER wees!

‘n Mens kan so baie hieroor vanuit die Skrif sê.

Eerstens sê die Skrif in Openb 13:8/17:8 dat die gelowige se naam van die skepping af reeds in die Boek staan. Die Here kyk nie wie in 2018 tot geloof kom en dan skryf Hy gou die persoon se naam in die Boek nie! Nee, die naam staan van voor die skepping af daar en daarom kom die persoon tot geloof! Ons kom tot geloof en bekering OMDAT ons naam in die Boek staan! Hoe dit presies werk sal ons nie in hierdie lewe ooit weet nie. Maar dit wys vir ons hoe die wedergeboorte van die sondaar van A-Z GOD se werk is! Sy genade, Sy besluit, Sy keuse, Sy verkiesing, Sy inisiatief, Sy werking. Lukas 18 sê: Wat vir die mens onmoontlik is, is by God moontlik!

Tweedens: Kyk die sekerheid waarmee die Apostel praat: Hulle name staan in die Boek! Geen greintjie twyfel nie. Ja, ‘n mens KAN regtig met sekerheid weet dat jy onfeilbaar gered en verlos is! En jy kan dit ook van iemand anders weet! Jy kan weet jou eie naam is in die Boek vd Lewe en jy kan weet iemand anders se naam is in die Boek vd Lewe! Paulus was absoluut seker dat hierdie dames se name in die Boek is!

Dit is slegs die egte Christelike Geloof wat hierdie sekuriteit aan helverdiende sondaars bied! Die beste nuus wat daar is! Nou/vandag reeds 100% seker van my ewige toekoms! En dis nie wensdenkery nie. Dis sekerheid! Dit is die blye boodskap van Kersfees!

Ten slotte noem die Apostel SES duidelike kenmerke wat van alle ware gelowiges in die Here Jesus Christus waar is! Hy stel dit as opdragte/bevele. Elke gelowige MOET dit hê, omdat dit alreeds in elke gelowige se geestelike bankrekening gedeponeer is! Dis nie iets wat ons najaag om nog te kry nie! Dis iets wat die Here ons reeds gegee het. Daarom moet ons daaruit leef! Ons moet dit in praktyk doen! Hoor u die verskil?

Dink aan die volgende beeld: ‘n Ma betaal vir haar kind R2000 in haar bankrekening oor, sms die inbetalingsbewys aan haar en gee haar dan die volgende opdrag: Gaan koop nou vir jou skoene.

Wanneer die kind die inbetalingsbewys sien, is die koop van die skoene eintlik heel maklik. Sy doen dit net vanuit ‘n bedrag wat reeds gedeponeer is!

Die volgende 6 kenmerke is alreeds in die geestelike bankrekening van elke gelowige inbetaal, daarom moet die gelowige daaruit leef.

EERSTE: BLYDSKAP: Paulus sit in die tronk, maar hy loop oor van blydskap. Dit is ‘n bonatuurlike, innerlike blydskap wat deur die Heilige Gees veroorsaak word en wat nie afhanklik is van omstandighede of emosies nie. Die Filippense het heelwat gely vir Christus en het dit nie maklik gehad nie. Dit is dus onmoontlik dat hierdie blydskap deur omstandighede bepaal kon word. Dis nie ‘n blydskap wat op sy eie bene kan staan nie. Dis gekoppelde blydskap. Dis vreugde IN DIE HERE en in die Waarheid. Die verbondenheid aan Christus is net eenvoudig iets wat nie van hierdie wêreld is nie.

TWEEDE: INSKIKLIKHEID / REDELIKHEID: Om nie altyd aan jouself eerste te dink nie, maar ander voorop te stel. Inskiklik. En selfs jouself in te dink in ‘n ander se posisie. Die gevalle sondige natuur se eerste impuls is altyd om die SELF voorop te stel en onredelik te wees. Maar ons ingesluitwees in Christus en die Heilige Gees wat nou ons lewe beheers draai dit om! Inskiklikheid is vrug van die Gees. En dit maak verhoudings soveel makliker en lekkerder.

DERDE: ‘n Bewusssyn dat die Here altyd naby is: Sy onsigbare teenwoordigheid. Dis ‘n bewussyn wat ons doelbewus moet ontwikkel. Dis nie iets wat vanself kom nie, want ons kan Sy nabyheid meestal nie voel of beleef nie. Dis ‘n GELOOFSwerklikheid. Dit beteken: Hy beloof aan ons Sy nabyheid en ons moet Hom vertrou daarvoor al sien/voel ons niks. Die apostel sê: Die Here IS naby – of ons dit glo of nie en of ons dit voel of nie. Hy praat van ‘n gegewe feit. En daarom moet ons onsself ingestel kry op hierdie bonatuurlike nabyheid.

Hierdie “naby-wees” kan natuurlik ook dui op die nabyheid van die Here se koms – dis ‘n ander manier om die woord te verstaan. Maar dit maak nie regtig ‘n verskil nie. Náby of nabý.

Bedink wat ‘n verskil dit in ALLE lewensomstandighede maak indien ‘n mens ‘n bewussyn sou kon hê van die Here se nabyheid ( en die nabyheid van Sy koms – wat so naby is as die altyd-onmiddelike van jou eie dood). Dit sal ‘n impak maak op alles – selfs op wat jy in jou kop toelaat.

VIERDE: OORGEE VAN BESORGDHEID: Besorgdheid is nie die Here se wil vir Sy kinders nie. En soos ons almal weet is dit juis die ding wat ons die meeste hoofbrekens besorg. SORGE.

Volgens 1 Pet 5 sorg Hy in elk geval vir ons, selfs al werp ons NIE ons sorge op Hom nie! Dis juis waarom ons ons sorge op Hom MAG werp. Petrus se woorde stem ooreen met Paulus s’n. “Maak julle sorge aan Hom bekend deur middel van gebed, smeking en dankseggings”.

Hy sorg nie vir jou wanneer jy die sorge oorgee nie. Hy sorg in elk geval, daarom mag/moet ons oorgee.

En soos wat ons ons sorge aan Hom bekendmaak, neem Sy vrede besit van ons binneste. Sy vrede hou ast’ware die wag oor ons innerlike mens soos ‘n skeidsregter die wag hou oor ‘n spel.

Wanneer die vrede weg is, is dit byna soos ‘n skeidsregter wat op sy fluitjie blaas en die spanne tot orde roep. Die afwesigheid van vrede is soos ‘n rooi lig wat ons tot stilstand roep en sê: “Jy het te veel sorge in jou hart. Kom, maak dit aan die Here bekend.” En dan heers die vrede weer! Wonderlik!

VYFDE: Kyk waarmee jou gedagtes besig is: Wat ‘n mens dink, dit is jy. Wat in ons gedagtes aangaan maak of breek ons. Dis so belangrik om altyd te monitor wat in ons gedagtes is.

Die grootste oorloë van alle oorloë vind in ons gedagtes plaas. Dis ‘n slagveld. Dit is hier waar geestelike oorwinning of neerlaag begin.

Dit wat van die Gees kom en wat Hy produseer is: Dit wat Waar (true) is, Edel/eerbiedwaardig (honorable), Reg/regverdig (just), Rein (pure), Mooi (lovely), Prysenswaardig (commendable), Deugsaamheid (excellent), Lofwaardig (praise worthy). Mens kan hierdie woorde op ‘n papiertjie skryf en jouself monitor. IS DIT WAARAAN EK DINK…..waar, edel….ensovoorts. En waar dit nie is nie: Maak skoon, bekeer, loop daarvan weg …

‘n Christen se gedagtes mag nie passief wees nie. En daar mag nie inkomplek vir die vyand gegee word nie. Met ‘n wilsbesluit kan ‘n gelowige kies waaraan om te dink. Ons is nie slagoffers nie. Ons heers.

SES: Gehoorsaam die apostoliese Woord en voorbeeld: “Wat julle van MY geleer en gesien het….”

Die woord en voorbeeld van die Apostels staan in die NT (profete = OT) neergeskryf. Ons sal dit nêrens anders vind nie. Vergeet enigiets wat iemand vir jou as profetiese woord gee wat die persoon gesien/gehoor/gedroom/gevisioen het. Slegs die Bybel! Ons leef nie volgens wat ons dink/voel nie. Ons leef uit Bybellees en Bybelstudie. Die Gees lei ons daardeur en deur niks anders nie. Die apostoliese woord MOET gehoorsaam word.

Hierdie is werklik ses kenmerke wat ‘n mens op ‘n stukkie papier kan skryf en op ‘n plek hou waar jy gereeld daarna kan kyk. Nie om na te jaag nie, maar van waaruit ons leef.

Category Filippense Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)