Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

EFESIËRS – REEKS NO 8
Tema: Angstig om te verbeter
Skrif: Efesiërs 4: 17-32

‘n Mens verbeter nie jou lewe sodat God met jou tevrede kan raak en jy sodoende Sy kind kan word nie! God maak jou Sy kind deur dit wat Jesus op die kruis gedoen het – sonder jou toedoen. En Hy laat jou omdraai en dáárop jou lewensvertroue plaas. En só kom Sy Gees jou lewe binne en verander Hy jou. Dit het tot gevolg dat jy anders wil/kan/sal leef in die praktyk van elke dag.

Ja, ‘n Christen leef ánders as die ongeredde mens, maar nie om in God se goeie boekies te kom óf te bly nie, maar omdat hy nie anders kan as om anders te wees nie, want hy is innerlik verander deur die krag van God se kruisredding & die inwerking vd HGees.

‘n Mens moet Efes 4: 17-32 só verstaan, anders sal hierdie paragraaf vir jou klink soos ‘n klompie moralistiese moets-en-moenies wat net sowel in die Moslemgodsdiens of watse wettiese godsdiens kon inpas.

O nee, in hfste 1-3 het die Apostel juis uitgespel hoe God ons eiehandig red met Jesus se kruisdood & opstanding – sónder dat ons vooraf ons lewens wil/kan/hoef (te) verbeter.

Maar in hfste 4-6 spel hy uit op watter praktiese manier daardie redding ons alledaagse lewe impakteer. ‘n Nuutgemaakte mens SAL anders leef/praat/optree, ander houdings & gesindhede hê ensovoorts.

In 4: 17-32 noem hy ‘n hele klompie praktiese dinge op, waarvan ons ernstig moet kennis neem.

Om TWEE redes moet ons daarvan ernstig kennis neem (vv 17, 30):

A (v 17: “In die Naam vd Here doen ek ‘n ernstige beroep op julle om nie langer soos heidene te lewe nie”). Dit is die Here Jesus self wat deur Paulus, die Apostel, praat. Wat Paulus van hulle vra, is wat die Here God vra! Wat Paulus skryf, is wat God skryf. Ons mag dit nie onderskat nie.

B (v 30: “Moenie die Heilige Gees bedroef nie, want Hy het julle as God se eiendom beseël”). Die Heilige Gees woon in die kind v God en Sy inwoning is die waarmerk (“beseël”) dat die persoon werklik God se kind is. Maar as die persoon onheilig leef/optree, hoe strydig is dit dan met die Heilige Gees wat inwoon!

Onthou Sy Naam is die HEILIGE Gees. Gedrag wat onheilig is, beledig die Heilige Gees en maak Hom hartseer. Dis die 2de rede waarom ons ernstig kennis moet neem van wat in hierdie paragraaf staan. Doen ons dit nie, kan dit daartoe lei dat die HGees bedroef/beledig word.

Kom ons kyk nou na verse 17-24: Waarom KAN ware Christene nie op dieselfde manier as ander mense lewe nie? Waarom kan die Christenkind op skool nie leef/doen soos die nie-Christen nie? Op kantoor, by die Gym ens. Waarom nie? Waarom praat ‘n Christen anders as die ongeredde mens? Ander woordeskat? Waarom? Waarom anders ingestel teenoor materiële goed?

Antwoord: Omdat die Christen nie meer dieselfde is as die nie-Christen nie! So eenvoudig soos dit. In diepste essensie is die verloste mens nie meer wat hy/sy voorheen was nie. Die Bybel sê nie vir die gelowige: “wees anders as wat jy is” nie. Hy sê: “Wees wát jy is!” M.a.w: Dit wat jy nou kragtens weergeboorte IS, gaan leef DIT uit in die alledaagse lewe!

Die verloste mens se denke is vernuwe. Die verloste mens is ‘n nuwe mens. Die ongeredde mens daarteenoor sit nog in die verlore toestand waarin alle mense gebore word (vv17-19): a) Gedagtes is korrup en lei tot niks, b) Verstand & begrip is verduister, c) Afgesny (vervreem) van die lewe van God, d) hardnekkige volharding in onkunde, e) Afgestomptheid, f) Geen sensitiwiteit, g) drang na losbandigheid.

Dit is tewens die geestelike toestand waarin ALLE mense verkeer indien hulle nie tot verlossing in Christus kom nie. (In die Grieks: ‘n Toenemende verdonkerende toestand). Dis juis waarom ‘n mens Goddelik HERSKEP moet word om die koninkryk te sien.

Juis a.g.v. punte A-G hierbo, is die onbekeerde mens se lewe so sonder betekenis & inhoud en lei dit ten diepste tot niks. Sy gedagtes is gefokus op dinge wat geen wérklike waarde het nie. Voor die oordeelstroon sal die onbekeerde sien hóé waardeloos die goed was waarop hy gefokus het.

Maar, die verloste mens – wie se denke vernuwe is – het nou ‘n totaal ander waardesisteem en daarom kan hy nie meer leef soos voorheen nie.

Die onverloste se begrip & verstand is egter verduister. Daarom (byvoorbeeld) kyk onverloste wetenskaplikes na Gods wonderbaarlike skepping, maar sien nie Sy hand daarin nie. Van nature is alle mense só afgestomp en vreemd aan die lewe van God. Van nature onkundig. Jy wórd nie so nie. Jy ís so vanaf geboorte. Alle mense is. Jou geestelike oë is absoluut blind en jou gees is verhard & dood. Soos klip. Jy kan nie respondeer wanneer God met jou praat nie. Jy kan geen keuse maak om tot verlossing te kom nie. Jy is nie in staat om geestelike dinge te verstaan nie. Wat jou plesier gee is dit wat JY wil hê, wat JOU bevredig.

Kyk maar na die TV programme wat mense kyk – wat hulle in hulle huise verdra, watter standaarde, watter taal. Voed hul gedagtes daarmee. Dieselfde mens wat dalk nie sal vloek of die Here se Naam laster nie, laat dit in sy huis toe d.m.v. TV. Dieselfde mens wat nie sal droom om ontrou aan sy vrou te wees nie, geniet dit heimlik deur dit op TV te kyk. Vind dit vermaaklik. Hoe interessant dat talle belydende Christene talle vermaaklikhede – wat deurtrek is met die werke vd vlees (Gal 5:19-21) – geniet en vermaaklik vind. Dat die lewende God téén hierdie dinge is, maak blykbaar geen vaalkol aan baie mense nie. Dit wys hoe korrup en totaal verdorwe die onverloste se hart & denke is. Maar die ware Christen is nie meer so nie en kan nie meer so leef nie.

Wat die Apostel hier sê, is dat die nuutgemaakte mens moet WEES wat hy/sy in essensie reeds IS. “Jy hét 50 miljoen rand in jou bankrekening – hou dus op bedel vir aartappelskille en leef soos ‘n miljoenêr.”

Onthou, die Christen het sy lewensgedrag van Christus self geleer (v20)! Die Christen ken Hom as Persoon en leer van Hom. Dit is wat Christenwees in essensie is: Liefde vir/ vertroue op ‘n Persoon! Jy sou nooit van Christus Jesus verse 17-19 se gedrag geleer het nie: (a) Gedagtes is korrup en lei tot niks, b) Verstand & begrip is verduister, c) Afgesny van die lewe van God, d) hardnekkige volharding in onkunde, e) Afgestomptheid, f) Geen sensitiwiteit, g) drang na losbanigheid).

Wat het ons dan wél van Hom geleer? Dit wat jy alreeds van binne ís, moet jou gedrag beheer. Kry klaar met jou ou sondige natuur (v 20). Aanhoudend. Lewenslange proses. Dit wat jy nie meer ís nie, moet jy aflê wanneer dit kop uitsteek. Moenie vrede maak met sonde in enige vorm nie. Moet dit nie vertroetel nie. Vra die Gees om jou te leer om dit te haat met ‘n passie. Moet ook nie moedeloos raak met jou stryd teen sonde nie, want – in beginsel – is jy beslis reeds ‘n nuwe mens.

Dit is wat voortdurende “repentance” is. Jy is nie meer die ou sondige mens wat jy voorheen was nie – daarom – breek doelbewus met hom wánneer hy ookal na vore kom.

Aan die ander kant ís jy nuut in jou gees & gedagtes en ís jy ‘n nuwe mens na Gods beeld gemaak – daarom – wéés dit in alle omstandighede. Leef heilig en volgens Gods wil.

Wat daar letterlik in die Grieks staan:
A) Vers 22: Breek met die ou sondige mens eens en vir altyd met ‘n eenmalige daad – soos wat jy jou vuil klere uittrek en dan is dit klaar en ..
B) Vers 23: Jou gees & gedagtes moet voortdurend nuut word. Daar kom ‘n dag wanneer jou oë oopgaan (eenmalig) en jy Christus met die ou mens breek – soos wanneer die man besef hy hoef nie van aartappelskille te leef nie omdat hy R10 miljoen sterk is. Maar daarná moet jy daagliks teen die sonde stry (voortdurende handeling).

Voorbeeld: Die gelowige kom tot ‘n eenmalige punt in sy/haar lewe van breek-met-die-ou-mens, maar daarná stry & veg die ou natuur op daaglikse basis om weer op die troon te kan sit: dinge soos leuens/valsheid/woede/steel/vloek & vuil taal/bitterheid/opvlieëndheid kom staan tydig en ontydig lewensgroot voor jou. Dan moet jy in die geloof daarteen stry en doelbewus kies om vanuit die Heilige Gees-krag (wat in jou woon) te leef.

Verse 25-32: Spesifieke praktiese areas vd lewe waarin ‘n Christen ánders leef as die Nie-Christen:
A. Leuens in alle vorme (v25): Alle soorte leuens. Halwe waarhede. Oordrywings. Om net ‘n beeld in ander mense se gemoed te laat wat verskil van die realiteit. Die resultaat is verwoesting.
B. Sondige woede (vv 26-27): Kwaadword opsigself is nie verkeerd nie. Dis immers ‘n emosie wat die Here gemaak het. Ons Here Jesus was self by geleenthede kwaad, maar Hy was kwaad vir die dinge waaroor Sy Vader kwaad was. Enige ander soort woede is verkeerd. Maar selfs die regte soort kwaadword mag nie langer duur as dieselfde dag nie. Ons mag nie dit vertroetel of daarop broei nie, want dan kom daar bitterheid en die duiwel buit dit uit. Die dag van woede moet ook die dag van versoening en vrede wees.
C. Steel (v28): Om enigiets te bekom/verkry behalwe deur a) daarvoor te arbei of b) as geskenk. Ook lottogeld is ‘n vorm van diefstal omdat derduisende ander mense se geld geneem word om aan een persoon/instansie te gee.

In die plek van al hierdie on-etiese maniere van die verkryging van dinge, moet ‘n mens eerder eerbaar werk en daaraan dink om aan ander mense uit te deel. Nie kry nie, maar gee. Dit is die eerste doel waarom die Here aan ons die vermoë gee om geld te verdien – om te gee.
D Wat jy praat (v29): Praat dít wat ander mense kan baat/opbou. Vermy vloektaal/vuiltaal ten alle koste. Onthou die Heilige Gees is HEILIG en baie sensitief. Moet Hom nie bedroef nie. Ook nie deur TV programme te duld waar gevloek word of die Here se Naam ydel gebruik word nie. Al is die fliek hoé boeiend – skakel dit af of stap uit die fliek uit. Vermy/pes & haat dit ten alle koste.
E Bitterheid (vv30,31): Hoe maklik vlam bitterheid & gevoelens-teen-mense nie in ons op nie. Ook selfs tussen lede van dieselfde huisgesin. Dit hou verband met vers 32….vergewe, vergewe, vergewe…. 70 X 7 keer….
F Vergifnis (v32): Ek het al soms met mense gesit en hulle letterlik gehelp om mense te vergewe – veral mense uit hul kinderjare wat hul leed aangedoen het. Ja, ‘n mens kan selfs mense vergewe wat al dood is. Dikwels word ‘n mens bevry van dik kettings wat jou jare lank gebind het, wanneer jy doelbewus op die punt kom om te vergewe soos die Here jou vergewe het.

Dit beteken om mense – wie jy tronkstraf gee – met ‘n wilsbesluit vry te laat. Net soos God in Christus met jou gedoen het indien jy ‘n Christen is.

Eintlik moet ons daagliks met die lewenshouding van vergifnis leef. Ons moet voortdurend in Jesus se Naam mense vryspreek. Mense wat ons kwaadmaak op die paaie of op TV-nuus. Die grote God het mý dan vrygespreek vir miljarde sondes & skuld.

Dit is die praktiese lys sake wat die geïnspireerde apostel noem. Ons wil niks byvoeg nie.

Het u & ek al ooit werklik voor die Here gebreek oor ons sondes? En breek ons nog steeds op gereelde basis? Weet ons wat dit beteken om diepgrondig deur die HGees oortuig te word? Ken ons die reinigende werking van die Here Jesus se bloed in ons lewe? Pla dinge ons? Het ons ‘n sensitiewe gewete?

Vreet dit u gemoed wanneer u – by die kantoor – net ‘n pen van iemand se lessenaar geneem het en dit nie weer teruggesit het nie? Oortuig die Gees u dan van diefstal? Dink aan Dawid se wroeging nadat hy ‘n stukkie van Saul se kleed afgesny het – en dit terwyl Saul hom wou doodmaak! (1 Sam 24:5).

Vreet dit u gemoed wanneer u kosbare tyd voor die Televisie of aanlyn sit en mors? Of wanneer u die alledaagse krutaal – wat so algemeen is onder die Afrikaners – by geleentheid gebruik? Weet u & ek wat dit beteken om ernstig en diep met God te probeer wandel?

‘n Heilige lewe is ‘n TEKEN dat ‘n mens werklik wedergebore is (Efes 1:4). Die diep begeerte om heilig te lewe, om sondes te oorwin. Die bekommernis en wroeging oor sondes. Om dan vinnig te bekeer en Sy hulp te vra. Die sensitiewe gewete en vertroue op Hom. Die kleinste dingetjies bring my weer & weer & weer by die kruis. Die angstigheid om te verbeter. Ken u en ek hierdie strewe na heiligheid? Indien wel, is dit omdat die volheid van die Heilige Gees alreeds van ons besit geneem het!

Category Efesiërs

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)