Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

TEMA: Die Here bekwaam wie Hy roep
SKRIF: Hebreërs 11: 32-35

Soms kom daar ‘n krieweling in ‘n mens se binneste wanneer jy die Bybel lees. Veral as jy sien wíé die Here begenadig en wíé Hy gebruik. Dikwels die swakste van die swakkes. Ragab was byvoorbeeld ‘n prostituut. Genugtig, kon dit nie maar ‘n béter vrou wees wat die verkenners herberg nie?

Ons harte sukkel maar om te aanvaar wat Rom 4:5 sê. Dat God die goddelose regverdig/vryspreek/regstel met Homself. Hy ontferm Hom oor die hopeloses. Hy stel nie diegene reg wat verbetering toon nie. Hy stel nie diegene reg wat Hom so goed kies nie. Hy stel goddeloses reg! Hy vat goddeloses en red hulle met Jesus se kruis binne-in hulle goddeloosheid en dan LAAT Hy daardie mense glo en hulle bekeer!

Ons hou egter nie van sulke tipe genade nie. Dit voel vir ons onregverdig en baie onbillik dat die Here goddeloses sommer net so vryspreek.

Ons wil ook nie graag sélf die posisie van ‘n goddelose aanvaar nie. Veral nie om te dink dat ons as kerkmense ook as goddeloses slegs uit die genade van die kruis gered word nie. Dit gee bietjie aanstoot, nie waar nie?

Kyk byvoorbeeld net na die lys karakters van wie ons in Hebr 11: 33-35 gelees het: Hoe het húlle daaruitgesien? Gideon: Bange depressiekandidaat, Barak: Terughoudende wat niks kon doen as Deborah nie sy hand vashou nie, Simson: Ligsinnige wat geen vrou kon verbykyk nie, Dawid: owerspel en moord, Jefta: Buite-egtelike kind en verwerp deur sy familie ens.

Kyk: ‘n mens adverteer mos nie iets op só ‘n manier nie!! As jy iets wil adverteer vertel jy tog hoe wonderlik alles is. As ‘n mens ‘n godsdiens wil adverteer, moet jy darem tog ‘n klompie voorbeelde kies van mense wat in alles oorgegewe kinders van die Here was! Mense wat helde vd geloof was. Hoe kan die Bybel dan so ontstellend eerlik wees?? Wil die Bybel ons dan nie watertand maak vir die Evangelie nie?? Wil die Bybel dan nie graag sy Boodskap verkoop kry nie? Waarom dan so eerlik wees oor die groot rolspelers se tekortkominge?

Die antwoord: Ware gelowiges is nie helde vd geloof nie!! Hulle het stryde en tekortkominge, maar deur die krag vd Heilige Gees, klou hulle vas aan Jesus Christus en Sy gemeente. Klou hulle vas aan die belofte vd Evangelie.

Dit is die kragtige boodskap van die 4 verse wat ons gelees het.

Die mense wat hier genoem word, het letterlik deur hulle vasklou aan die Here se beloftes, die krag ontvang om die onmoontlike te sien gebeur.

Ek weet daar is mense wat dink dat hierdie hele “geloofstorie” sommer net ‘n sielkundige truuk is. Daar steek niks in nie, dink hulle. Dis niks anders as positiewe denke nie. Jy stel jouself maar net positief in en dan voel jy sielkundig beter en het die Here jou nou kamma gehelp.

Daarom sê mense: Wat sal ons tog sukkel met die onsienlike dinge, laat ons leef vir die sigbare. Dit wat ons kan sien, tas, logies bewys.

Wel, laat ons ‘n bietjie fokus op Gideon, Barak, Jefta, Dawid, Simson en kyk of dit sielkundige positiewe denke was wat hulle lewens beheers het.

Die skrywer van Hebr 11 noem natuurlik veel méér voorbeelde, sonder om spesifieke name te noem, maar deur te wys op die bonatuurlike resultate wat hulle as gelowiges gesien het. Koninkryke is verower (Josua, Rigters, Dawid), God se reg gehandhaaf (Godsalige konings soos Dawid, Salomo, Asa, Josafat, Hiskia), daars verkry wat God beloof het (Abraham, Moses), leeus se bekke is toegestop (Daniël, Simson (Rigt 14:5) en Dawid (1 Sam 17:34), gloeiende vuur is geblus (Daniël se 3 vriende), krag is in swakheid ontvang (Gideon, Simson, Hiskia), Vroue het dooies terugontvang (weduwee van Sarfat (1 Kon 17) en Sunamitiese vrou (2 Kon 4), sommige is doodgemartel met die verwagting om ‘n beter opstanding te ontvang wanneer God se beloftes vervul word (Eleáser onder Siriese Antióchus Epiphanus – sien Apokriewe 2 Makkabeërs 6-7).

Maar wat nou van die mense wat die skrywer op die naam noem. Was hulle bekwaam? Roep die Here die bekwames? Of bekwaam Hy wie Hy roep? Kom ons kyk.

Gideon was in homself geen held nie – hy het dit nie van homself geglo nie. Toe die engel vir hom sê: “Die Here is met jou, dapper held”, wat antwoord hy? Toe die Here hom van die staanspoor af aanspreek op sy WARE identiteit “dapper held” (wat hy self nie geweet het hy het nie!), wat antwoord hy? Rigters 6. “HOE kan die Here met ons wees as ons alles oorkom wat ons oorkom?” HOE kan daar ‘n God van liefde wees indien alles gebeur wat gebeur? ‘n Land van melk en heuning was aan ons belowe, maar kyk hoe maak die vyand van ons kleingeld. Ek behoort boonop ook tot ‘n piepklein familie, wat sal die Here tog met mý sukkel?”

Ja, Gideon voel hy moet ‘n skaapvelletjie uitgooi om doodseker te maak van die Here se betroubaarheid.

Barak. Rigters 4. “Ek sal nooit teen die vyand kan optrek nie. Sisera se weermag beskik oor 900 yster strydwaens. Ek weet die Here se beloftes is waar, maar ek sal nie kan gaan as Deborah nie saamgaan nie.”

Barak moes die heeltyd voel hy word ondersteun. Hy voel hy is deurdrenk van die Here se beloftes, maar nie heeltemal deurdrenk nie. Hy wil net ‘n menslike aanmoediging ook voel.

Simson. Rigters 13 e.v. Sy hartstogte beheers hom totaal. Hy is vreeslik lief vir al wat vrou is. Hy ken die innerlike stryd soos seker min Christenmans dit ooit geken het.

Jefta. Rigters 11. Hy het die pyn van verwerping en seer kinderjare geken. Hy was ‘n buite-egtelike kind. Sy gesin wou hom nie hê nie. Hy word uitgestoot. Selfs die oudstes van Gilead verwerp hom. Die kerk-van-sy-dag stoot hom uit. Wie het meer rede gehad om vir ewig sy rug op die kerk te keer? Wie het meer rede gehad om agter die pyn van verwerping weg te kruip en dit as verskoning aan te voer vir alles wat verkeerd is??

Dawid. Die man van die “ups and downs”. Die man van God. Die man wat die Here en Sy Woord liefgehad het, maar tog selfs skuldig was aan ‘n moord & owerspel. Hoe op aarde kan so iemand in Hebreers 11 se lys van geloofsgetuies opgeneem wees? Hoe kan só iemand ‘n man van God wees?

AL DIE ANDER PROFETE. Samuel: As kind moes hy volhard tussen Eli se goddelose seuns. Jeremia was byna meer in die tronk as op die kansel. Elia wat in diepe neerslagtigheid gewens het hy kan sterf. Ensovoorts.

Nou die vraag : Was dit positiewe denke wat hierdie mense se lewens omgekeer het? Of was daar ‘n ander verklaring vir alles?? Kom ons kyk.

GIDEON: Het t.s.v sy kleingeloof en negatiewe ingesteldheid iets daadwerkliks begin doen in die koninkryk van God. Die Heilige Gees het oor hom gekom en hy het met ‘n belaglike klein bende van 300 man die Midianiete gaan oorrompel.

Hy het die krag ontvang om sy ware identiteit (dapper held) waarop die Here hom van die begin af aangespreek het, van homself te begin glo!

U sien: Wie iets begin doen, t.s.v tekortkominge, kan verseker wees om bonatuurlike dinge te sien gebeur. Magtige dinge gebeur waar ‘n kind vd Here ophou praat en tot aksie oorgaan in die koninkryk vd Here.

BARAK: Ja, hy was afhanklik van aanmoediging en ondersteuning. Hy wou weet Deborah staan nie te ver weg nie. Maar, wat maak dit saak? Getuig die hele Bybel dan nie daarvan dat ons vir mekaar daar is nie? Is dit nie miskien juis ‘n teken van geloofsvolwassenheid nie? Om te weet hoe afhanklik jy is van ondersteuning en dit ook van medegelowiges te vra. Kyk wat het Barak vermag. Hy het gesorg dat die pad vir die komende Messias in Israel oop bly.

SIMSON : Een vd dierbaarste mense wat die Here in Sy OT kerk gebruik het. Ek hou van hom. Hoekom? Omdat hy so met hart en siel die Here se mense/gemeente liefgehad het. Ten spyte van sy kwale wou Hy desperaat by die Here se volk behoort. Daarom kon hy die aggressie vd Filistyne teen Israel nie hanteer nie en het hy gereeld ‘n klomp van hulle gaan bydam.

Merkwaardig: Simson was aktief in ‘n tyd toe die Here se volk liewer met rus gelaat wou word. Toe die kerk geen visie gehad het nie. Terwyl die meerderheid gemeentelede lam in die knieë was en aan geestelike bloedarmoede gely het, tóé het Simson ‘n alleenstryd teen die vyande van die kerk gestry. ‘n Absolute alleenstryd. Toe die volk geglo het die Filistyne is sterker as hulle, het Simson aanhou glo in die koms vd Messias uit Israel.

Aan die einde van sy lewe het hy ‘n enorme oorwinning behaal – al was dit met uit-oë. Kyk na Simson en sien wat die Here wil doen deur iemand wat Sy Woord onvoorwaardelik glo!!

Terwyl mense rondom ons in hierdie stad dalk veragter in die genade, die samekomste versuim, moedeloos en negatief raak, kan die Here steeds wonderlike dinge doen deur ‘n mens wat aan Sy Woord verkleef is.

JEFTA: Die merkwaardige van hom: Hy het al die rede gehad om sy rug op die Here se kerk te draai. Die kerk het hom verwerp omdat hy ‘n buite-egtelike kind was. Maar, wat ‘n wonder doen die Gees in hom? Met alle mag wil hy tot die gemeente behoort. Daarom: Tot Christus behoort.

Ek hou van Jefta. In ‘n tyd toe die kerk lam in die knieë was, het hy (nes Simson) ‘n duidelike daad verrig van totale toewyding aan die Here.

In sy stryd teen die Ammoniete het hy ‘n gelofte teenoor die Here gemaak. “Die eerste een wat uit my huis my tegemoet kom, sal ek as brandoffer aan U gee.” Rigters 11:31. Toe wen hy die stryd. En wie kom hom tegemoet? Sy eie dogter.

Maar, hy het haar nie gaan doodmaak en verbrand as offer nie. Dit was teen die Here se wil om mense te verbrand. Die heidene het sulke goed gedoen. By die woordjie “brandoffer” in die Hebreeus, lê die klem nie eerstens op verbranding nie, maar op die algeheelheid vd offer.

Jefta belowe dus: “Here, die eerste een wat uit my huis kom, sal ek aan U diens oorgee om algeheel aan U gewy te wees”. Dit beteken o.a. geen huwelik, geen kinders. Daarom gaan beween sy en haar vriendinne haar maagddom vir 2 maande lank. En, daarna het die Israelitiese meisies elke jaar vir 4 dae lank die dogter van Jefta gaan besing. Sy was bewonder deur almal. Sy het ander gelowiges geïnspireer.

Dis waarom ek van Jefta hou. Hy het ‘n daad van toewyding in die midde van die Here se gemeente opgerig. Al het dit ook trane gekos.

Ek dink aan Christusgelowige mans en dames wat, volgens die Skrif, alleenlik wil trou met iemand wat ook die Here ernstig dien, en daarom liewer ongetroud bly wanneer daar nie só iemand na vore kom nie. Hulle hart lê eers by die Here.

Het ons nie weer sulke bakens nodig nie? Mense wat daders vir die koninkryk sal wees, deur Sy genade?

DAWID: Dit is die man wat die Here liefgehad het omdat die Here hom eerste liefgehad het! Die man wat ten alle koste aan die Here wou behoort – al was hy dit in homself nie werd nie, maar uit God se genade alleen! Die man wat so passievol kon terugkeer na die Here toe.

Dit is nie almal wat diep val, wat begeer om herstel te word nie. Dawid het egter werklik ín sy swakheid, krag ontvang. Die Here het hom nie geroep omdat hy so bekwaam was nie – inteendeel. Die Here het hom uit genade geroep en ook bekwaam gemaak! Daarom is Dawid se naam in hierdie lys opgeneem. Daarom staan sy naam in ons Here Jesus se geslagsregister. Die hele Bybel getuig daarvan hóé die Here hom gebruik het in Sy diens. Wat ‘n wonder! Die wonder van ‘n gebroke hart, berou, terugkeer, toekeer, vergifnis & volkome herstel.

So gebruik die Here mense wat tekortkominge het en ten diepste in hulleself glad nie bekwaam is nie. Die Here roep nie die bekwames nie. Hy bekwaam diegene wie Hy roep. Hy vul hulle met Sy Gees en met vuur en krag en onverteerbare passie vir Sy koninkryk.

Janie, jy wat vandag belydenis van geloof kom aflê, jy kom nie vanoggend voor hierdie getuies staan en verklaar hoe bekwaam jy voel om ‘n belydende lidmaat van die gemeente te wees nie. Jy kom eintlik verklaar hoe onbekwaam jy voel. MAAR jy kom getuig van die HERE se trou, die HERE se bekwaammakende genade in jou lewe.

Reg aan die begin van jou lewe, was dit HY wat die pad met jou begin stap het. Voordat jy nog pappa of mamma kon sê, het die Here Hom aan jou op ‘n besondere manier verbind en dit met Sy eie handtekening bevestig: die doop.

En vanoggend is jy bevoorreg om te mag kom getuig dat die Here inderdaad getrou was en getrou is. Ja, Hy bekwaam diegene wie Hy roep. En Hy hou daarmee aan.

Daarom gebruik ons voortdurend weer nagmaal. Want deur die tekens van brood en wyn bevestig die Here aan ons – met Sy eie hand – DAT Hy getrou bly, DAT Hy Sy beloftes hou, DAT Christus se offer genoegsaam is vir ons saligheid.

Tafelberg Gemeente (Dolerend)
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)