Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

BERGREDE-REEKS NO 8

PRAKTIESE GEREGTIGHEID: MATTEUS 6:1-6, 16-18

Die Here Jesus se “bergrede” of “bergpredikasie” word in Matteus 5-7 beskryf.

Ons het reeds hoofstuk 5 bestudeer.

In hoofstuk 6 teken die Here vervolgens ‘n prentjie van hoe Sy volgelinge hulle lewens in die teenwoordigheid van God in hierdie wêreld leef – in afhanklikheid van die Here.

Die Christen se lewe bestaan uit twee aspekte wat hand aan hand loop: Daar is ‘n verhouding tot God self en daar is ‘n verhouding tot die daaglikse lewe as sulks. Deurentyd staan ‘n gelowige voor die keuse: Gaan dit vir my oor myself of oor die Here?

In daardie opsig is hoofstuk 6 ‘n baie ongemaklike gedeelte om te lees, want dit bring ons van aangesig tot aangesig in konfrontasie met ons self en laat ons onsself sien soos ons werklik is – hoe lief ons ten diepste vir ons eie self is en hoe ons byna outomaties geneig is om onsself bó die ware Koning te stel.

Die lewe van toewyding aan die Here, is veronderstel om iets te wees wat in ons alledaagse lewens spontaan na vore kom. Dis nie iets privaat nie. Dis nie iets wat ons wil/kan verborge hou nie. Dis vir almal om te sien. Duidelik en helder sê die Here: “Laat julle lig so voor die mense skyn…” (Mat 5:16)


Vers 1 is die kern van alles, waar die Here Jesus s
ê: OPPAS om nie jou toewyding aan My op só ‘n manier prakties uit te leef dat jy die innerlike bedoeling en motief koester om deur ander mense gesien en geprys te word nie!

Met ander woorde: Wees versigtig dat julle nie geestelik “af-show” nie. Byvoorbeeld om te vas en dan met bleek wangetjies rond te loop sodat ander kan sien watter diep geestelike mens jy is nie.

Waarom so? Want die een wie jy probeer beïndruk, sal jou jou beloning gee. As jy mense probeer beïndruk en hulle prys jou, het jy jou beloning weg. Hulle aanprysing is jou beloning. Maar dis nie van die HERE nie. Dis maar net van mense!

Maar as die HERE die énigste Een is wat weet hoeveel tyd jy elke dag op jou knieë deurbring of hoe jy vas met die doel om jou geestelike fokus reg te kry, dan is HY die enigste een wat jou kan beloon! En dit is nie te versmaai nie!

Ons moet baie mooi hoor wat presies die Here Jesus hier sê. Hy het dit hoegenaamd nie teen die praktiese uitlewing van geregtigheid nie. Mens is geneig om hierdie woorde in Mat 6 te hoor en te dink: Ag, sien, al hierdie gebid en gevas is niks anders as wettisisme nie – ek kan dit regtig maar los. Dis die Fariseërs wat so gebid en gevas het met die hoop om punte by die Here te verdien en Sy guns met goeie werke te wen. Ons leef uit genade en daarom kan ons maar bid en vas los. Ons hoef Hom mos nie te probeer beïndruk nie.”

Maar, dit is NIE wat Jesus hier sê nie. Kyk na Mat 5:20: “Julle geregtigheid moet die geregtigheid van die Fariseërs OORTREF..”

Hier bedoel Hy nie die soort geregtigheid (reg-wees met God) van Jesus wat God aan die gelowige toereken nie. “Imputed righteousness”. Wanneer jy ‘n kind vd Here word, reken God die Vader vir jou JESUS se 100% reg-wees toe sodat jy in Sy oë altyd reg is. Maar dit is nie HIERDIE TIPE toegerekende geregtigheid waarvan Hy hier praat nie.

Hy bedoel praktiese geregtigheid, met ander woorde daaglikse praktiese reg leef as uitvloeisel van reg-wees met Hom. Die letterlike DOEN van dinge en NIE-DOEN van ander dinge. DIT moet MEER wees as die Fariseërs s’n.

Vanuit ‘n innerlike hartsverandering en hartsverbondenheid met Christus (as basis), vloei praktiese reg-leef byna vanself uit ‘n kind vd Here se lewe. Dit het absoluut niks met wettisisme te doen nie.

Die kind vd Here wat vanuit hierdie posisie bid en vas en gee, doen dit nie om God te beïndruk en punte te verdien nie, maar omdat hy/sy WIL. Maar, hierdie gewillige praktiese reg-leef (wat vrug van die Heilige Gees is), moenie deur die geheime bymotief en begeerte om deur mense geprys te wil word, aangedryf word nie. Dit is wat Jesus in Mat 6 leer.

En dit is ‘n geweldige belangrike woord, want die innerlike gevalle natuur van ELKE mens is baie baie lief vir ander mense se applous.

Daarom is dit so geweldig moeilik om byvoorbeeld iets soos ‘n GEHEIME gebedslewe te beoefen, waarvan niemand weet nie, slegs die Here. Dis moeilik, want om dit in die geheim te doen, beteken jy kan niemand beïndruk nie en geen applous ontvang nie! Dis kos ‘n kruisiging van die vlees/menslike gevalle natuur, want die vlees kan nie leef sonder mense se applous nie. Vir die vlees om ‘n geheime gebedslewe te beoefen, is so te sê onmoontlik.

Jesus sê dus NIE dat ons glad nie geregtigheid voor ander mense mag beoefen nie. Sien weer 5:16 > Laat julle lig SO voor die mense skyn sodat hulle julle goeie werke kan SIEN..

Klink soos ‘n weerspreking: Mat 5 > Laat mense sien wat jy doen. Mat 6 > Moenie dat mense sien wat jy doen nie.

Nee, dis nie ‘n weerspreking nie.

Mat 5:16 > KORREKTE MOTIEF: Om onbevrees te wees om aan ander mense te wys wie ons regtig is (nie bang vir mense).

Mat 6:1 > VERKEERDE MOTIEF: Om ander mense te laat dink dat ons MEER is as wat ons regtig is! “Af-show”.

Die probleem is nie die uitleef van praktiese reg-leef nie. Die probleem is ook nie dat ander mense dit sal sien nie. As ‘n mens ‘n volgeling van Jesus is, sal en moet ander dit weet en sien.

Wat is dan die probleem?

Die probleem is die sondige bose innerlike motief: dat ek praktiese geregtigheid voor ander mense uitleef SODAT hulle dit kan sien. En ek hulle lof kan ontvang.

Dieselfde beginsel sit agter Joh 12:43 waar Jesus van die godsdienstige leiers praat en van hulle sê: “Hulle is MAL oor die eer wat hulle van mense kry”.

Jesus noem in Matt 6 drie areas van praktiese geregtigheid wat die Jode so goed geken het: Die gee van aalmoese, gebed en vas.

1 Gee van aalmoese > Dit was ‘n OT-opdrag. “Gee vryelik aan die armes – sonder om te kla, want die Here sal jou seën”. Dit gaan gewoon oor vrygewigheid. Dit is ‘n saak wat naby aan die hart van die Here is: Om vrygewig te wees. Want HY is self so! Wat egter naby aan die hart van die mens is, is om te wil hê dat ander mense moet kennisneem van hoe vrygewig jy is!

Dit is waarom die Here die beeld gebruik van “die linkerhand moet nie weet wat die regterhand doen nie”. Dit beteken doodgewoon dat ons vrygewigheid so versigtig gedoen moet word, dat ons eie hand nie eens weet wat aangaan nie. Ons gee op so ‘n manier dat ons byna onmiddelik daarvan vergeet. Ons gee nie sodat ons van die belasting kan terugeis of daar ‘n foto op Facebook kan kom en ons ‘n klompie “likes” kan kry nie. Ons gee omdat ons die HERE liefhet.

Hierdie ingesteldheid knak/kruisig die gevalle menslike natuur wat so erg verlang na applous en mense-diens in plaas van GODsdiens en wat so graag indrukwekkend wil vertoon! En dis die kruisiging van die sondige natuur wat vrede, krag, rus, vreugde bring. Vrede wat alle verstand te bowe gaan.

Wanneer die Heilige Gees heers, het ons ALTYD ‘n innerlike hemelse fees!

2 Gebed. Iets wat baie belangrik was in die Joodse godsdiens. Dink aan Daniël wat vaste gebedspatrone/roetine gehad het – drie maal per dag. Vasgestelde gebedstye.

Dit kon so maklik gebeur dat sommige Jode – wanneer die gebedstyd aanbreek en jy is toevallig in die winkel of op straat, dat jy daar en dan neerkniel – maak nie saak wie sien nie. En DALK, net DALK, kan die mense dalk dink dat jy iets baie besonders is.. dat jy ‘n Godsman/Godsvrou is. Iemand om mee rekening te hou…

‘n Mens sien iets hiervan vandag nog by ‘n godsdiens soos die Islam, waar hulle – wanneer dit tyd vir rituele gebed is – hulle gebedsmatjies uitrol – selfs in ‘n lughawegebou (wat ek self gesien het).

Weer eens: Jesus se woorde beteken nie dat openbare/publieke gebed verkeerd is nie. Groepsgebed is nie verkeerd nie. “ONSE Vader” veronderstel sekerlik groepsgebed. Die einste Daniël het drie maal per dag voor ‘n oop venster gebid, waar almal hom kon sien. Seer sekerlik was dit nie om ‘n indruk op mense te maak nie. Hy kon immers in die leeukuil beland indien iemand hom sou sien – soos dit ook gebeur het!

Die goue reël is dit: Ons moet WYS wanneer ons versoek word om WEG TE STEEK (Mat 5) en ons moet WEGSTEEK wanneer ons versoek word om te WYS (Mat 6).

Toe Daniël versoek was om agter ‘n toe gordyn te bid – uit vrees vir die leeukuil – het hy die gordyn wyer oopgetrek. Hy was nie bereid om kompromie te maak nie. Maar toe die satan vir Daniel sê: STEEK WEG, toe WYS hy.

Wanneer ons versoek word om die gordyn oop te trek SODAT mense kan sien watse vroom diep-geestelike mense ons is – moet ons dit toetrek! Dis presies wat Jesus in Matteus 6 leer.

Alles gaan oor die innerlike motief van die hart. Want dit is die plek waar die ware liefde vir hetsy die Here of vir die self verborge lê: die innerlike onsigbare motief van die hart. Diep in die onsienlike innerlike van die mens.

Wanneer die versoeking kom om dalk goed te vertoon voor mense – steek dan weg. Wanneer die versoeking kom om weg te steek uit vrees vir mense – maak dan oop!

In beide gevalle word die gevalle menslike natuur deurboor. En die Heilige Gees regeer. En waar HY regeer, ervaar ons innerlike hemel!

3 Vas. ‘n Bietjie van ‘n probleemarea vir die meeste van ons. Ons weet van GEE en ons weet van BID, maar min van ons VAS gereeld of meeste het dalk nog nooit gevas nie.

Met vas word bedoel dat ‘n mens jou vir ‘n bepaalde tyd onthou van beide eet en drink of een of die ander met die oog daarop om ekstra tyd aan gebed en die lees van die Woord te spandeer. Veral wanneer ‘n mens die Here se wil oor ‘n bepaalde saak soek of wanneer jy baie ernstig oor iets wil bid. Mens kan byvoorbeeld ook vas van iets soos TV kyk of een of ander iets wat vir jou ‘n mate van opoffering is.

In die OT tyd het die gelowiges gevas as uitdrukking van roubeklag – soos byvoorbeeld toe Jonathan gesterf het.

Ander kere het dit gepaard gegaan met berou en bekering. Nehemia 9:1.

Of soms het vas net ernstige gebed vergesel soos toe Dawid gebid het vir sy seun se genesing. Of soos die volk die Here se aangesig gesoek het vir ‘n veilige reis in Nehemia se tyd.

Vas SÊ iets vir God. Dis ‘n tipe gebed. Dit sê: “Here, so lus as wat ek ookal vir kos is – so begeer ek vir Ú meer as die kos.” Dis ‘n geweldige ding om te sê, want almal van ons dink daagliks 100 keer meer oor kos en eetgoed as oor die Here! Terwyl die mens NIE van brood alleen leef nie, maar van elke Woord wat uit die mond van die Here kom (Mat 4:4).

Die Here Jesus veronderstel dat ons wel van tyd tot tyd sal vas. Kyk wat sê Hy: WANNEER julle vas… Dit is duidelik uit Handelinge dat die eerste kerk ‘n biddende en vastende kerk was. En die krag van God wat daar werksaam was, was verstommend. Dit was niks minder nie as ‘n hemelgebore herlewing.

Die Here Jesus het egter die slaggate geken. Hy het geweet hoe iets soos vas ‘n vangstrik kan word vir Sy kinders om hulle geestelikheid voor mense ten toon te stel. Deur byvoorbeeld beklaenswaardig voor te kom as iemand wat regtig vas en sonder kos gaan. Sodat ander kan sê: “Sjoe maar ou Piet is darem ‘n ernstige Christen. Ek wens ek kan ook so ernstig wees oor die Here soos hy.” En wanneer ‘n mens hoor dat ander dit van jou sê, dan streel dit die ego tog te lekker.

Dis waarom Jesus sê: “Reken die vlees/sondige natuur dood. Hoe? Wanneer julle vas, maak julle wange rooi, sit grimering aan dames, doen alles wat julle kan om so fris en vars en goed moontlik voor te kom.”

So, daar het ons dit: Gee, bid en vas. In die tipiese idioom van die Jode van destyds.

Maar in ons dag, sou die Here seker ‘n hele klomp ander voorbeelde kon opstapel.

Byvoorbeeld iets soos eredienste bywoon op Sondae. Is dit die plek waar ons deur mense gesien wil word? Is dit die plek waar ons hoop om dalk ‘n vrou of man te ontmoet? Of dalk iemand in my besigheid in te trek. Dalk kan my sigbaarheid by die erediens vir my iets in die sak bring, wie weet?

‘n Mens hoor soms mense sê: “Ag jong, solank ek maar net in alle nederigheid agter die skerms diensbaar kan wees, dan is ek tevrede. Ek wil net agter die skerms werk. Ek wil tog nie gesien word nie.” Solank iemand net nou en dan agter die skerms loer en sien hoe ek agter die skerms werk? Het iemand dalk opgemerk hoe ongemerk ek wil wees? Sien iemand darem nou en dan watse wonderlike goedjies ek op Facebook plaas?

Wie is jou en my gehoor? Vir wie lewe ons? Jou beloning sal kom van diegene vir wie jy leef. Is dit net Een? Dan sal jou beloning van Hom kom. ‘n Staande ovasie! Welgedaan!

As jy soms voel asof niemand verstaan nie, niemand sien jou nie, niemand waardeer jou nie – wel GELOOF beteken om te weet dat die HERE verstaan, dat HY sien, dat HY jou waardeer. HY beloon wie Hom soek (Hebr 11:6). Dink aan die apostel Paulus in 2 Tim 4:17 > “ALMAL het my verlaat, niemand het my bygestaan nie, maar die Here het by my gestaan en my versterk..”

Oplossing: WEES wie jy alreeds in Christus IS. Jou ware en egte identiteit wat jy kant en klaar in Jesus besit. Jy IS dit reeds indien jy ‘n bekeerde gelowige is. WEES dan wat jy is – met ‘n doelbewuste keuse.

Category Bergrede Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)