Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

BERGREDE-REEKS NO 6

Tema: Egskeiding en dissipelskap

Skrif: Matteus 5: 31-37

Die Here Jesus is besig om vir die mense wat Hom van naby volg ses dinge te verduidelik wat hulle altyd van die Fariseërs en Skrifgeleerdes gehoor het, maar wat eintlik ‘n verdraaiing van die ware bedoeling van die Skrif (OT) was.

Hy het reeds oor moord & seksualiteit gepraat en vanoggend sien ons die derde en vierde, naamlik egskeiding en eedswering.

Dit lyk oppervlakkig gesien of eedswering niks met egskeiding te make het nie, maar tog is dit die geval by alle egskeiding, dat geloftes wat eens voor God gemaak is op die een of ander manier – minstens deur een van die partye – verbreek word. Dit spreek vanself.

My taak is om te sê wat die Here se Woord sê en dit is nie altyd so ‘n maklike taak nie, want min onderwerpe is so sensitief soos egskeiding. Daar is min van ons wat nie op die een of ander manier alreeds hierdeur geraak is nie. Sommige is geskei, sommige is hertrou, sommige is geskei op grond van Bybelse redes en ander nie. Almal het familie, vriende wat deur die trauma van egskeiding gegaan het. Dat dit enorme trauma vir alle partye inhou, ly geen twyfel nie.

Die kern van die Here Jesus se woorde is baie duidelik: Hy wil nie hê dat Sy mense moet skei nie.

Hy sê ook dat Sy kinders geneig is om in veral twee opsigte te faal:

Hulle faal om die erns van egskeiding te verstaan en hulle faal om die gevolge van egskeiding te verstaan.

1 DIE ERNS VAN EGSKEIDING > Vers 31 > ‘n Aanhaling uit Deut 24:1-4. Daar staan: “Wanneer ‘n man met ‘n vrou trou, kan dit gebeur dat hy haar nie meer liefhet nie omdat hy iets onbetaamliks by haar gevind het. Dan mag hy ‘n skeibrief skryf en dit vir haar gee en haar uit die huis wegstuur. Sy kan dan uit sy huis gaan en met ‘n ander man trou.”

Jesus lewer nie kritiek op Moses se woorde nie, maar op die Skrifgeleerdes en Fariseërs se interpretasie en toepassing van Moses se woorde “iets onbetaamliks”.

Hulle het basies daar ingelees net wat hulle wou! Eintlik het hulle gesê: “Wow, wonderlik: Moses gee ons die reg om ons vrouens te skei wanneer ookal ons “iets onbetaamliks” by hulle vind”. Letterlike Hebreeus: “Naakte voorwerp”.

Die Rabbi’s het dit op allerlei maniere geïnterpreteer. Die meer konserwatiewes het gesê die “onbetaamlikheid” is enige vorm van onkuisheid. Die liberales het gesê dit kan enigiets wees, selfs as ‘n man dink sy vrou het nie kos reg voorberei nie of brood laat verbrand het, dan is dit onbetaamlik en kan hy skei.

Maar nou kom die Here Jesus en sê Hý wat Moses bedoel het met die woorde “iets onbetaamlik”. Dit is “owerspel” sê Hy. Seksuele immoraliteit. Daarom die Hebreeus “naakte voorwerp”.

Owerspel is ‘n baie ernstige saak omdat dit ‘n simbolies-geestelike verbreking van die huweliksband impliseer. En die huweliksband is weer ‘n aardse afbeelding van die verhouding tussen Christus en Sy kerk (Efes 5:32). Dis waarom afgodery in die OT so verskriklik ernstig was, want die Here se bruid (Israel) het bande met iemand anders gaan sluit en op so ‘n manier die verbond (huwelik) van God verbreek. Presies dit is wat in die geval van huweliksontrou en owerspel gebeur. Dit is wat Moses met “naakte voorwerp” bedoel het. Dit is waarom owerspel en seksuele sonde in die Skrif as suiwer afgodery gesien word. Dit is as gevolg van die feit dat die huwelik ‘n prentjiesbeeld is van Christus se verhouding met Sy kerk. In die Here se oë is dit ‘n uiters ernstige saak.

‘n Mens moet Matteus 19:3ev. saam met Matteus 5:31 lees.

In Mat 19 kom die Fariseërs na Jesus en vra vir Hom of dit goed is in God se oë as ‘n man om enige rede sy vrou skei. Hulle wil vir Jesus probeer uitvang omdat dit algemeen bekend was dat die Rabbi’s hieroor verskillende sienings gehad het. Die liberales het gesê: Skei as jy wil skei. Die ander het gesê: “Stop die bus! Die saak is ernstig”. Vraag is: Wat sê Jesus?! Is daar geoorloofde gronde vir egskeiding?

Maar kyk nou: HULLE wil oor egskeiding praat, maar JESUS wil oor die heiligheid van die huwelik praat! Hy sê: “Julle wil oor egskeiding praat, maar laat ek julle vertel wat die huwelik is! Die huwelik is presies dit wat God oorspronklik gesê het in Genesis 2: “’n Man sal sy ouers verlaat en een wees met sy vrou. Wat God so saamgevoeg het, laat geen mens dit skei nie”.

Jesus sê: “Ja, dis waar dat Moses skeibriewe toegelaat het, maar dit was nooit God se oorspronklike bedoeling en ontwerp nie. Dit was as gevolg van die hardheid van julle harte. Dis hardheid van hart wat sê: “Ek wil aanbeweeg, want jy maak my ongelukkig, jy behandel my nie soos ek verdien om behandel te word nie, ek kan jou nie meer liefhê soos jy verdien om liefgehê te word nie, ek het verlief geraak op iemand anders want jou persoonlikheid het verander, ek kan nie vergewe nie .. ensovoorts.”

In die Skrif is daar ‘n klompie beginsels wat ons in ‘n eenheid moet vashou:

1 Die huwelik is ‘n heilige eenheid tussen een man en een vrou en God se bedoeling is dat dit lewenslank sal wees > Dit spreek duidelik en helder uit Matteus 5:31.


2 Egskeiding is nie altyd sondig nie > Is elke egskeiding die produk van sonde? Antwoord: Ja. Is alle egskeiding sondig? Antwoord: Nee. Uit die Here Jesus se woorde blyk dit dat daar wel in sommige gevalle geldige gronde vir egskeiding bestaan.


3 Egskeiding word toegelaat – hoewel nie vereis nie – op grond van owerspel/seksuele immoraliteit > Dit is die Here Jesus se duidelike woorde in Mat 5:32 – in korrekte korrelasie met Deut 24:1. Die Here se “eerste wil” sou beslis wees dat – OOK in geval van owerspel – die huwelik nogtans moet voortgaan – indien enigsins moontlik – en dat daar gebrokenheid, berou, bekering, vergifnis en versoening moet wees. Maar, indien daar ‘n egskeiding sou plaasvind, sou dit wel toelaatbaar wees vanuit Goddelike, hemelse oogpunt gesien.


4 Egskeiding word toegelaat – hoewel nie vereis nie – wanneer ‘n ongeredde lewensmaat wil skei > Dit staan in 1 Korintiërs 7:12. Kom ons luister wat daar staan. Die Apostel Paulus is aan die woord. “As ‘n gelowige man met ‘n ongelowige vrou getroud is en sy gewillig is om by hom te bly, moet hy nie van haar skei nie. En as ‘n gelowige vrou met ‘n ongelowige man getroud is en hy gewillig is om by haar te bly, moet sy nie van die man skei nie… vers 15…. as die ongelowige egter wil skei, laat hom skei. In sulke gevalle is die gelowige nie gebind nie.”

Weer eens: God se “eerste wil” is dat hulle getroud moet bly. Sy wil is eintlik dat ‘n gelowige in die eerste plek glad nie met ‘n ongelowige moet trou nie (1 Kor 7:39). Maar indien dit wel gebeur, moet hulle nie skei nie. Indien die ONgelowige egter wil skei, is die GElowige nie gebonde nie. Dit is duidelik God se toelaatbare wil.

Indien ‘n ongelowige vrou haar man verlaat, wegloop, is hy nie gebonde nie. Indien die ongelowige sy/haar lewensmaat afbreek en aftakel en vernietig en verwoes – en dus eintlik padgee – is die ander party nie gebonde nie. Voorbeelde is legio.

5 Wanneer egskeiding ontoelaatbaar was, is ‘n gevolglike hertroue met iemand anders as die oorspronklike lewensmaat, gelyk aan owerspel > Die Here Jesus se logika klink bietjie vreemd. Hy sê: Elkeen wat van sy vrou skei behalwe oor owerspel, maak dat sy egbreuk pleeg en elkeen wat met die geskeide vrou trou, pleeg ook egbreuk.

Indien jy op grond van onbybelse gronde geskei het (onwettiglik) dan is jou hertroue ook onbybels (onwettig) en dan het jy intimiteit met iemand wat nie jou lewensmaat behoort te wees nie terwyl jy eintlik steeds getroud moes wees met die persoon van wie jy geskei is. Jou eie sonde is dus nie enigste probleem nie, maar ook die sonde waarin iemand anders gelei word.

Vandaar Paulus se woorde in 1 Kor 7:10: “Vir die getroudes beveel ek – nee, nie ek nie, maar die Here – dat ‘n vrou nie van haar man mag skei nie. As sy tog skei moet sy daarna ongetroud bly of haar met haar man versoen”. Die Apostel laat nie hertroue toe indien daar ontoelaatbare egskeiding was nie.

Die beginsel is dus: Indien die egskeiding ontoelaatbaar was, is die hertrou met iemand anders ontoelaatbaar en is die gevolglike seksuele verhouding ontoelaatbaar en dus gelykstaande aan owerspel.


6 Waar egskeiding toelaatbaar was, is hertroue (met iemand anders) ook toelaatbaar > Dit is nie waar dat die geskeides in God se oë nog steeds getroud is nie. “Wat God saamgevoeg het, mag geen mens verbreek nie”. Met ander woorde: Dit KAN verbreek word!

Wanneer ‘n egskeiding dus toelaatbaar was – soos hierbo verduidelik – is die huwelik werklik verbreek en sou die betrokke partye met iemand anders kon trou.

Kyk mooi na 1 Kor 7:15 > “As die ongelowige wil skei, laat hulle skei. Die gelowige is nie verder gebind nie” (letterlik: verslaaf).

Jesus se woorde in Mat 19:9 moet ook in hierdie lig verstaan word waar Hy sê: “Elkeen wat van sy vrou skei – behalwe oor owerspel – en met ‘n ander een trou, pleeg egbreuk”. Grammatikaal gesproke moet die frase “behalwe oor owerspel” saam met beide werkwoorde gelees word: Skei & met ander een trou. Met ander woorde: “Met ‘n ander een trou pleeg egbreuk, behalwe waar daar owerspel was”.


7 Gelowiges wat ontoelaatbaar geskei en met iemand anders hertrou is, moet bly in die huwelik waar hulle is, maar moet vergifnis van die Here soek en regmaak met mense waar dit moontlik is > Gestel dat jy ‘n gelowige is, ontoelaatbaar geskei is en ontoelaatbaar met iemand anders getroud is EN DAN ontdek dat dit ontoelaatbaar en sondig was. Wat moet jy doen? Daar is baie baie sulke liewe mense. Mense wat ontoelaatbaar geskei en hertrou is EN DAN LATER tot geestelike verdieping kom, of regtig eers besef wat die Skrif leer. Wat moet hulle dan doen? Weer skei? En lewenslank enkel bly?

Antwoord: Bly in die huwelik waarin jy is. In 1 Kor 7: 17,20,24 klink die beginsel soos ‘n refrein: “bly soos jy is”!

Nee, dit is nie ‘n ligtelike saak nie, maar God se vrye genade is ook nie lig nie! Egskeiding is nie die onvergeeflike sonde nie. Hardloop na die kruis van die Here Jesus. ‘n Gebroke en berouvolle hart sal die Here nie wegwys nie. Gaan na die Here en sê: O Here, ek is so jammer. Ek was onkundig oor wat die Woord leer. Ek was blind en verblind. Ek het verkeerd gedoen. Wees my genadig”

En moenie net met die Here regmaak nie, maar gaan maak reg met jou vorige vrou/man, kinders, skoonmense en verkry ook hulle vergifnis en aanvaarding. God se wil is dat ons versoend moet lewe en in vrede moet voortgaan.

‘n Mens behoort hierdie 7 beginsels as ‘n eenheid te sien en vas te hou.

‘n Mens sien iets van hierdie 7 beginsels so duidelik gereflekteer in die tweede saak wat die Here Jesus in Matteus 5 aansny:

2 DIE GEVOLGE VAN EGSKEIDING > Die vrug van ontoelaatbare egskeiding en hertrou is – volgens die Here Jesus se lering – nie goed nie. En die rede daarvoor is omdat die huweliksverbond so sakraal/heilig is. Dit is waarom daar duidelik bybelse grense is! As iets vir ‘n mens baie spesiaal is, baken jy dit af, nie waar nie. Jy beskerm dit ten alle koste.

Neem byvoorbeeld hierdie kerkgebou: Dit is ‘n historiese gedenkwaardigheid. Daarom mag ons nie die gebou afbreek of aanbou of veranderings maak nie.

Presies so doen die Here met die huwelik en seksualiteit. Daar is reëls oor wat mag en wat nie mag nie. Enigiemand wat enigsins verstaan hoe heilig hierdie sake vanuit God se perspektief is, sal onmiddelik verstaan waarom dit so afgebaken en beskerm word. Die enigste Persoon wat weet wat die huwelik is, is God. Die enigste Persoon wat weet hoe dit werk is God. HY is waaragtig in Sy Woord wat Hy ons gegee het oor hierdie sake. En Hy wil daarom hê dat ONS woord waaragtig sal wees wanneer ons in Sy Naam beloftes aflê. Beloftes in Sy Naam is dieselfde as geloftes of eedswering.

Die Skrifgeleerdes het egter destyds metodes ontwerp om hierdie saak te omseil sodat die waaragtigheid van jou geloftes nie meer so waaragtig hoef te wees nie en jy NIE gebind is deur jou eedswering nie. So is die mens mos: Ons wil nie gebind wees deur ons eie woorde nie. Nie eens as dit in die Here se Naam uitgespreek is nie.

Matteus 23:18 > “Julle sê: As iemand by die altaar ‘n eed aflê, is hy nie aan sy eed gebind nie, maar as hy by die offergawe bo-op die altaar ‘n eed aflê, moet hy die eed nakom.”

Dit beteken nie die Here is gekant teen geloftes of eedswering nie. Die Here doen dit self (Hebr 6:17). Mat 26 > Jesus maak ‘n stelling onder eed.

Waarteen die Here dit het, is ligsinnige, oppervlakkige geloftes. ‘n Oppervlakkige omgaan met die begrip “waarheid”.

Soos wanneer ons redeneer deur te sê: Kyk, daar is sekere tye wanneer ons nie die waarheid hoef te praat nie en daar is ander tye wanneer ons so half en half op ‘n manier die waarheid moet praat – maar met die moontlikheid om weer daar uit te kom – en dan is daar ander kere wat ons regtig die waarheid moet praat!

Wat die Here van ‘n Christus-gelowige verwag, is dat ALLES wat by jou mond uitkom, die waarheid moet wees. Jy het nie nodig om uitdrukkings te gebruik soos: “Ek sweer” of “op my ere woord” of “ek sweer met my hand op die Bybel” nie. Dit beteken dat jy ander kere nie so ernstig is oor die waarheid nie. Iemand wat geneig is om dinge te vertel en te vergroot en stertjies by te las om meer impak te maak, is nie ernstig oor die waarheid nie. Dis gewoon leuentaal!

Maar die Here is ernstig oor die Waarheid, want Hy IS niks anders as waarheid nie. Jesus sê: “EK IS die Waarheid”. En daarom is Sy kind ook ernstig oor die waarheid. Want Sy kind aard na Hom.

Is ek en jy die tipe mens van wie ander mense altyd sonder enige twyfel weet: Sy/haar JA is ja en NEE is nee? Of wonder mense maar altyd oor ons of dit wat ons sê regtig presies SO is soos ons sê? “Ag, hy’t al voorheen beloftes gemaak wat hy nie nagekom het nie”. Of: “Sy het al voorheen gesê sy bel my so gou moontlik, maar dan gebeur dit nooit of dalk eers ‘n week later.”

Alle mense is op ‘n manier meesters op die gebied van leuens. Meesters op die gebied van “hier ietsie byvoeg, daar ‘n klein ietsie net só stel sodat dit dalk net positiewe lig op onsself werp en iemand anders net ‘n bietjie swakker laat lyk”.

Nee, as ons Christus-gelowiges is, moet ons woord soos ‘n ROTS wees. Selfs ten koste van onsself.

Mense wat wil trou, moet mense wees wat nie oppervlakkig met WAARHEID omgaan nie. Want die geloftes wat in die Here se Naam afgelê word, is lewenslank bindend – onder alle omstandighede. As jy reeds getroud is of op pad is daarheen, laat jou ja JA wees.

Ons weet dat dit nie moontlik is vir die onwedergebore mens nie. Die natuurlike mens in wie die Heilige Gees nog nie woon nie, staan nie ‘n baie goeie kans nie, want die mens se vermoë skiet te kort wanneer dit by God se standaarde kom. Veral omdat ons nie op ons troudag weet wat die toekoms inhou nie. Wat maak jy wanneer jou vrou of man permanent verlam raak as gevolg van ‘n motorongeluk? Dis ‘n uiterste voorbeeld, maar as jong seun het ek dit beleef toe ons in die destydse Conradie Hospitaal in Pinelands by die bed staan van ‘n vrou wat totaal verlam was nadat ‘n koedoe voor hulle motor ingespring het op hulle reis van Windhoek na Kaapstad. Dit was kennisse van ons. So ver ek onthou is haar man later van haar geskei – op haar aandrang.

Niemand van ons is in staat om die standaard van die Here uit te leef sonder dat Sy Gees in ons leef nie. Dit geld ook van die huwelik en ons geloftes.

Category Bergrede Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)