Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

BERGREDE-REEKS NO 5

Tema: Hemeltoe sonder ‘n oog en hand

Skrif: Matteus 5: 27-30

Jesus gaan teen die berghang uit, Sy volgelinge kom na Hom toe en Hy begin hulle leer oor wat dit prakties beteken om God se kind te wees. Wat sal die vrug van die Gees in jou produseer indien jy ‘n bekeerde man/vrou is. NIE wat jy moet probeer doen/nie doen om in God se guns te kóm nie. Jy kan op slegs EEN manier in God se guns kom (en bly) en dit is deur daarop te vertrou dat Jesus jou in Sy guns gestel het met Sy dood en opstanding. Maar, nou dat jy deur die geloof in Sy guns IS – en die Gees beheer jou lewe – wat is die praktiese uitvloeisel daarvan in jou elke dag se lewe. As die Here in jou lewe heers, watse tipe mens sal jy wees.

Dit is waaroor die Bergrede gaan (Matteus 5-7).

As die Heilige Gees in jou lewe regeer, kom jy in lyn met die innerlike gees en bedoeling van God se wil – nie net uiterlike wette soos wat die Fariseërs gedink het nie! Dit is waarom die Geesvervulde mens se geregtigheid (praktiese reg-wees) die perfekte uiterlike geregtigheid van die Fariseërs by verre oortref.

‘n Mens sien dit byvoorbeeld in hoe die 6 gebod (doodslaan) in ‘n Geesvervulde mens se lewe waargemaak word. By die Fariseërs gaan dit net oor uiterlike gehoorsaamheid, maar by die Christen oor die innerlike. Verlede Sondag se boodskap.

Die tweede voorbeeld van geregtigheid wat die geregtigheid van die Fariseërs s’n oortref is die 7de gebod. Dit is waaroor ons gelese gedeelte handel.

Jesus korrigeer nie die OT Skrif nie. Hy korrigeer die menslike tradisies wat die Skrif gebuig en gewring het – soos byvoorbeeld die Fariseërs en Skrifgeleerdes wat gedink het dat hulle perfek reg leef omdat hulle nog nooit in ‘n egskeidingshof was nie en omdat hulle nog nooit fisies in ‘n buite-egtelike verhouding betrokke was nie.

Maar Jesus wys op die MEER-geregtigheid, wat die geregtigheid van die Skrifgeleerdes OORTREF. Hy sê: “Ek het ‘n verrassing vir julle: Dit is eintlik ‘n saak van die hart. As jy na ‘n vrou (wat nie joune is nie) kyk om haar te begeer (dit is wellus = begeerte het na iets wat nie joune kan wees nie) het jy alreeds egbreuk gepleeg”.

Die Skrifgeleerde sê: “Ek dank God dat ek in geregtigheid leef, want ek het geen fisiese verhouding met daardie vrou aangeknoop nie”.

Maar Jesus sê: “Jy het dit in jou hart gedoen. Dus: As jou oog jou laat struikel, pluk dit uit en gooi dit weg, want dit is veel beter om net ‘n oog te verloor as wat jou hele liggaam in die hel gewerp word”.

Die Fariseër sê: “Ek is 100% egbreuk-vry. Wonderlik! Ek gly sommer in die hemel in! Halleluja!”.

Jesus sê: “Jy kan 1000% egbreuk-vry wees en steeds 1000% skuldig voor God – want egbreuk gaan baie dieper as om net uit die bed te bly met iemand anders se vrou”.

As dit gaan oor algemene seksuele sondes en immoraliteit (Grieks: porneia) is daar DRIE DINGE wat die Here Jesus wil hê ons – as Sy volgelinge – moet verstaan: 1 Dit is primêr ‘n saak van die hart 2 Dis ‘n ernstige saak en 3 dis ‘n dringende aangeleentheid.

1 Dit is primêr ‘n saak van die hart. Dit gaan nie eerstens oor die uiterlike nie, maar oor die interne gedagtes, drome, fantasieë, begeertes en gevoelens. “Kyk na ‘n vrou met wellustige bedoeling” (vers 28).

Daar is ‘n verskil tussen wellus en versoeking. Jesus was immers self versoek. En tog het Hy nie gesondig nie. Jakobus 1 sê waarom. Omdat versoeking opsigself nie sondig is nie. Jakobus sê dat daar ‘n hele proses is wat plaasvind alvorens versoeking sonde baar. Maar die versoeking opsigself is nie sonde nie. Daar kan ‘n gedagte in jou kop kom of iets wat jy sien – wat ‘n versoeking is. Maar wat jy onmiddelik kan verwerp, jou rug daarop draai en daarvan wegstap.

Die vraag is altyd wat ons met versoeking doen. Indien ons dit aanneem en vertroetel en dit sondige begeerte word, is dit ‘n perd van ‘n ander kleur, nie waar nie. Sondige begeertes en die oor en oor vertroeteling daarvan lei tot die daad en die daad baar die dood, sê Jakobus.

Dawid en Batseba is die klassieke voorbeeld in die Skrif. Dawid het nie daardie dag toe hy vir Batseba gesien bad het gedink: “vandag is die dag wat ek die res van my lewe gaan verwoes” nie. Maar dis presies wat gebeur het. Dawid se vertroeteling van begeertes het tot dade gelei wat weer tot die dood van vele mense gelei het.

Die Here se woorde is dus duidelik. Agter ons dade lê ons wellus, begeerte om iets te wil hê wat nie joune is nie (betekenis van Griekse woord). Om iemand van die teenoorgestelde geslag raak te sien as aantreklik of mooi, is nie wellus en sondig nie. Dis ook nie eens versoeking nie. Om iemand raak te sien wat mooi en aantreklik is, is gewoon net normaal. Dis soos wat jy ‘n mooi natuurtoneel sien en waardeer.

Wanneer is dit dan sondig? Dis sonde wanneer dit ‘n begeerte word. Dit is wat wellus is. Wellus is om iets of iemand te wil hê wat nie joune is nie en wat onvanpas is om te hê. En dit kan so maklik en so gou gebeur. Selfs binne ‘n sekonde.

Dit is nie net verkeerd om wellustig te begeer nie, dit is net so verkeerd om te wil hê dat ander jou moet begeer! Tewens, dit is ‘n moontlike wissel-vertaling van vers 28 wat in sommige Bybelvertalings te vinde is, byvoorbeeld in die English Standard Version. Party mense wil ander begeer en sommige wil self begeer word! Hulle wil verleidelik wees. Hulle tree so op, trek so aan ens. Ten diepste is dit ook ‘n harts-probleem. Dis ook wellus. Dis ook afgodery. En dit lei tot die dood.

Wat ons dus baie goed moet raaksien in hierdie woorde van die Here Jesus is dat wellus, seksuele sonde, immoraliteit ten diepste ‘n innerlike saak van die hart is. Dit is waarna God kyk. En dit is wat ons moet raaksien alvorens ons die Here se bevryding kan beleef.

2 Dis ‘n ernstige saak. As jou lewe gekenmerk word deur sonde van ‘n seksuele aard, wellus en immoraliteit en jy gaan rustig voort sonder wroeging, sonder bekering – dan kan jy met absolute sekerheid weet dat jy hel toe gaan.

Dit is presies wat die Here Jesus swart op wit sê, sonder om enige doekies om te draai. Seksuele immoraliteit is ‘n onbeskryflike ernstige saak. Nie te betwyfel nie. Dis ‘n groter gevaar as ‘n atoombom. ‘n Atoombom kan jou fisies doodmaak en vermink, maar nie hel toe stuur nie. Maar seksuele immoraliteit kan.

Die woord vir “hel” wat die Here hier gebruik = Gehenna. Dis ‘n plek wat al die Jode geken het. Gehenna is ‘n spesifieke geografiese plek: Die Vallei van Hinnom – net buite antieke Jerusalem. Veral in die OT speel dit ‘n groot rol. Plek van afgodery. Ook hier waar kinders aan afgode geoffer is. Simbool van die vreeslikste afgodery.

Nadat die Jode uit ballingskap teruggekeer het, het hulle hulle voorgeneem om nooit weer afgodery in die Vallei van Hinnom toe te laat nie. Dit het toe die ashoopgat van Jerusalem geword. Hulle vuilgoed is daar verbrand. Die lyke van melaatses en gruwelike misdadigers is ook daar gegooi en uitgebrand. Die plek het – soos ‘n regte ashoop – altyd gelê en smeul met vuur en rook. Die plek van pyn en dood. Op hierdie manier het Gehenna simbolies geword van die finale oordeel. Dit het dus met verloop van tyd ‘n geestelike betekenis gekry. En dit is hoe die Here Jesus dit hier gebruik.

Dat Jesus nie na die letterlike ashoopgat verwys nie, blyk uit ander uitsprake wat Hy gemaak het, waar hy sê dat die SIEL in Gehenna verderf sal word (bv Mat 10:28). Die letterlike ashoopgat kan tog onmoontlik nie iemand se SIEL aantas nie. In Lukas 12:5 sê die Here eksplisiet dat ingaan in Gehenna NA die fisiese dood plaasvind. Duidelik is Gehenna nie die letterlike ashoopgat nie. In Markus 9:45 praat Jesus ook van die vuur van Gehenna wat nooit uitgeblus sal word nie – ‘n ewige vuur dus. Die letterlike ashoopgat se vuur kon onmoontlik nie vir ewig aanhou brand nie.

Jesus praat dus duidelik van ‘n ander plek, waarvan Gehenna net simbolies is.

Jesus sê dus NIE dat die immorele wellustige mens in die letterlike ashoopgat van Jerusalem – Gehenna – gewerp sal word nie, maar in die hel – waar mense – wat in sonde en ongeloof sterf – ná hulle dood gaan. Die Heiland speel nie kat en muis nie. Hy praat reguit en op die man af. Tot ons voordeel en heil, soos altyd.

‘n Mens gaan natuurlik nie hel toe omdat jy immoreel geleef het nie, maar ‘n opsetlike immorele lewenstyl sonder bekering, is ‘n VRUG, ‘n aanduiding van die feit dat so ‘n persoon in beginsel nog nie die nuwe lewe van die Here ontvang het nie en dus sonder enige twyfel op pad is hel toe. In Galas 5 word dit ‘n werk van die vlees genoem. Tewens, daar is 8 sulke “sondelyste” in die NT en by almal word seksuele sondes bo-aan of byna bo-aan die lys genoem. Wat dus wys hoe ernstig dit is. Behalwe vir Galas 5, ook Markus 7, Rom 13:13, Rev 21 ens. Elke lys sluit seksuele immoraliteit in.

Waarom beskryf die Skrif seksuele immoraliteit in so ‘n ernstige lig? Om te sê ‘n onbekeerde immorele mens gaan hel toe – is dit nie ‘n bietjie oordrewe en vergesog nie?

Dis ernstig omdat seksualiteit so ‘n kosbare goddelike gawe aan die mens is en omdat dit menswees so diep impakteer. Dit het so ‘n diepsinnige geestelike betekenis. Huwelik en seksualteit is nie sommer maar net ‘n alledaags-menslike verskynsel soos Hollywood ons wil laat glo nie!

In Efes 5:32 sê die Heilige Gees dat die huwelik tussen 1 man en 1 vrou ‘n aardse uitbeelding is van die verhouding tussen Christus en Sy kerk! Toe God oorspronklik die twee geslagte en huwelik en seksualteit ontwerp het, het Hy vooruit geweet dit sal CHRISTUS EN DIE KERK se verhouding afbeeld! Enige sonde van seksuele aard of verwringing van die Godgegewe bedoeling van seksualiteit en huwelik, trek ‘n streep deur hierdie kragtige simboliek. Die man in die huwelik is ‘n afbeelding van Christus en die vrou in die huwelik ‘n afbeelding van die kerk. Dit alleen is die plek waar die Here God seksualiteit gegee het. Want Christus en Sy kerk leef in ‘n eenheid. En so die man en sy vrou. Nie die man en sy man nie OF die vrou en haar vrou nie. Die man en sy vrou. Ook homoseksualiteit verwring die geestelike afbeelding. Die man en vrou in die huwelik, beeld Christus en Sy kerk af. Punt, klaar uit en verby. Onbeskryflik diepsinnig. Wie dit verwring, is skuldig aan afgodery.

Wellus is ‘n brutale, wrede, jaloerse meester. Hy laat jou nie toe om iemand anders te dien nie. Net wellus alleen. Alles of niks. Dit vernietig jou lewe.

Hierteenoor beteken reinheid/suiwerheid in die Bybel om “single-minded” (net EEN hartsfokus) te wees. Psalm 24:4, Jakobus 4:8. As jy aan die HERE behoort, kan jy nie twee meesters dien nie. As die HERE God is, volg HOM! Jy kan nie en mag nie twee gedagtes hê nie. Wellus is ‘n afgod – jy moet hom dood verklaar en begrawe om die Here alleen te dien.

Dus: Wellus en seksuale immoraliteit is ‘n baie ernstige saak.

3 dis ‘n dringende aangeleentheid. Jesus sê: Neem die uiterste stappe om wellus uit te roei. Pluk jou oog uit, as dit moet. Gaan liewer vermink deur die lewe. Dis beter as om met beide oë Gehenna toe te gaan.

Uiteraard bedoel Hy dit nie letterlik nie. Hy bedoel nie ons moet ons oog letterlik uithaal nie. Dit is beeldspraak waarmee die Here sê: Moenie verskonings maak nie. Handel onmiddelik en handel drasties met die spesifieke areas in jou lewe wat jou sneller om te struikel. Dit moet uitgewis en uitgeroei word. Moenie sagkens daarmee werk nie. Neem stappe en doen dit NOU! Rom 8:13 > Maak DOOD die lede van die vlees.

Onthou ons hoef nie te gaan en vir wellus te gaan soek nie. Dit kom vind ons! Oral waar ons beweeg. Jy kan byna nie eens die weervoorspelling op internet kyk nie, dan is daar maar altyd die versoekings. Om die oog uit te pluk en arm af te kap, raak baie aktueel wanneer ‘n mens begin agterkom hoe wellus jou wil vind deur die klein, onskuldige dingetjies. Dalk net ‘n advertensietjie onderaan ‘n webblad wat jou uitnooi om daarop te kliek.

Om die Here Jesus werklik ernstig te gehoorsaam, sal beteken dat ons hardhandig OOK met die klein dingetjies moet werk. Dit is immers die klein jakkalsies wat die wingerde verniel (Hooglied 2:15). Job sê: Ek het ‘n verbond met my oë gesluit om nie na ‘n vrou te kyk nie (Job 31:1).

‘n Baie goeie beginpunt is om van TV te vas so veel as moontlik. ‘n Mens vas nie net deur vir sekere periodes nie kos te eet nie, jy kan ook op allerlei ander maniere vas. ‘n Baie sinvolle en goeie vas is om van TV en flieks te vas. Algeheel of vir periodes. En jou dan – in daardie periodes – doelbewus aan die Here se werk te wy.

Laat jou innerlike mens gevul word met DIT wat LEWE gee in plaas van dit wat jou innerlike mens laat verwelk en sterf!

PLUK UIT JOU OOG! KAP JOU HAND AF. Dis ‘n dringende saak!

As jy ‘n ernstige volgeling van die Here Jesus Christus is en jy worstel met wellus, moet dan nie die wellus kos gee nie. Vermy die dinge wat dit voed.

As twee honde baklei, kan jy byna seker weet dat die een wat verloor ‘n bietjie minder kos en water en vitamines gehad het as die ander een.


As jy jouself verswak, kan jy vergeet om ‘n maraton te hardloop.

As jy die bronne wat wellus voed, verswak, kan jy daarop reken dat jy in meer oorwinning sal leef. En saam met die oorwinning kom die innerlike vreugde en krag wat meer werd is as geld. Jou knaende skuldgevoelens is weg. Jou verhouding met die Here floreer. Jy het ‘n getuienis en ‘n krag in jou lewe. Mens kan dit eenvoudig vir niks verruil nie!

Die rede waarom ons verskonings maak, is omdat ons nie besef HOE dringend dit is nie. Ons dink ons kan nie lewe sonder ons TV of movies of selfoon of tablet nie. Wel, sal jy eerder ‘n selfoon wil hê in plaas van ‘n oog? Sal jy eerder na pornografie wil staar in plaas van om ‘n hand te hê? Of wil jy eerder ‘n oog en ‘n hand hê? Dis ‘n keuse!

Dis nie so ‘n groot smart op opofferings te maak ter wille van ‘n heilige lewe nie! Om in die hel te wees is ‘n groter smart – wees daarvan seker!

Ek weet van ‘n Christenman wat byna weekliks die wêreld oor reis as gevolg van sy beroep. Die eerste ding wat hy doen wanneer hy in sy hotelkamer kom, is om die TV se kragdraad en remote te verwyder en by die ontvangs te gaan ingee. Sien jy? Hy pluk sy oog uit! Want dit is beter om TV-loos van stad tot stad in hotelle te oornag as om in die helse vuur die ewigheid deur te bring! Daar waar die vuur nie geblus word en wurms nie ophou knaag en vreet nie.

Geen een van hierdie dinge is natuurlik van enige waarde alvorens ‘n mens se innerlike HART nie verander het nie! Om uit vrees vir die helse straf jou oog uit te pluk, is van geen waarde nie.

Ons leef heilig en streef na heiligheid van lewe omdat ons tot die verlossende bevryding in Christus gekom HET – ons mik nie soontoe nie – ons het dit alreeds ontvang – mits ons tot geloof en bekering gekom het natuurlik! Ons het LIEF, ons hart het verander, die Gees woon in ons – daarom HAAT ons die goed wat ons doen. Ons VERAG onsself omdat ons goed vir ons vrou wegsteek. Ons VERAG onsself oor die skelm pornografie kykery. Ons VERAFSKU onsself oor ons smerige gedagtes. Ons VERAFSKU wat ons in privaatheid met die rekenaar of selfoon doen. Here, U is beter as daardie kliek op die verkeerde website! Waarom? Juis omdat Hy ons nuut gemaak het, maar ons ons laat uitvang het deur die bose. En dit pla ons geweldig baie! Want die Heilige Gees veroorsaak dat dit ons pla! Die onwedergebore mens voel nie juis so ernstig oor die saak nie.

Juis omdat ons reeds nuut gemaak is, is daar hoop. SALIG is die wat ARM van gees is! SALIG is die wat treur! SALIG diegene wat honger en dors na wat reg is.

Die mens wat kan sê: “Here, ek begeer ‘n heilige lewenswandel. Ek draai weg van hierdie pad van die dood”. Wel, die krag van God sal beheer oorneem.

Category Bergrede Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)