Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

BERGREDE-REEKS NO 15

VERBASENDE OUTORITEIT – MATTEUS 7: 28-29

Twee verse wat ons so maklik verbykyk! En tog mag ons dit nie doen nie.

Die Bergpredikasie is verby. Die mees beroemde preek ooit. Jesus se Bergrede. Die diepsnydende konklusie is gemaak… soos ons in die vorige boodskap gesien het.

En dan hierdie twee verse: 28-29! Oënskynlik pas dit nie in nie. Dit lyk soos twee weggooi-verse. Maar van naderby bekyk, sien ons dat dit baie belangrike inhoud bevat. Ons kan byna so ver gaan om te sê dat ‘n mens in ‘n sekere sin nie die Bergrede kan verstaan sonder om hierdie twee verse in berekening te bring nie.

EEN DING het die mense opgeval terwyl die Meester gepraat het: Hy het met outoriteit gepraat. Totaal anders as die Skrifgeleerdes aan wie se prediking hulle al die jare gewoond was. Outoriteit. Hy het gepraat met oortuiging, met die gevoel dat Hy dit self glo omdat dit absoluut waar is – dat nie HY dit sê nie, maar Sy Vader self.

Deur die eeue was dit die groot kenmerk van goeie prediking. Outoriteit. Dit is wat mense naderbring, maar wat ook ander wegstoot. Goeie prediking het altyd ‘n dubbele effek: Dit trek die uitverkorenes en die ander stoot hulleself weg.

Dit word vertel dat die skeptikus Benjamin Franklin (1706-1790) (grondlegger van Amerika) gereeld na George Whitefield se prediking gaan luister het. Iemand het hom eenkeer gevra: “Self glo jy niks en jy is ‘n skeptikus, waarom luister jy so graag na Whitefield?” Antwoord: “Omdat Hy sélf glo wat hy sê. Hy praat met outoriteit. Dit trek my aan. Ek wil hoor wat hy sê.”

Jesus het met outoriteit gepraat. Dit is die een ding wat die mense aangegryp het. Dit het Hom uniek gemaak. Toe hulle na afloop van die Bergrede daar wegloop en oor die Here en Sy bergpreek praat, sê hulle vir mekaar: “Wow, Hy praat met outoriteit en glad nie soos ons Skrifgeleerdes nie”. Hulle sê niks van die Here se intellek nie. Of hoe kreatief Hy was nie. Of hoe ‘n wonderlike storieverteller Hy was nie. Of Sy slag met kinders nie. Of Sy humor nie. Of Sy retoriek en oratoriese gawe nie. Of Sy welsprekenheid nie. Of hoe geleerd Hy was en hoe goed Sy teologie was nie. Of hoe behendig Hy met powerpoint was en hoe goed Hy die elektroniese media aanwend nie!

Al wat hulle geweet het is dat daar ‘n reuse verskil was tussen Jesus en die Skrifgeleerdes – die teoloë van die tyd.

Die Joodse Skrifgeleerdes was opgevoede, geleerde leraars wat die volk in die OT-Torah onderrig het. Hulle was soos teologiese professore. Gedurende die eeue wat die volk Israel nie ‘n profeet gehad het nie, het die Skrifgeleerdes na vore begin kom om te kompenseer vir die gebrek aan onderrig. Hulle het die Hebreeuse OT uit die kop geken en geresiteer en so-ook die honderde Joodse tradisies. Alles wat hulle sê, het hulle gebou op die mensgemaakte tradisies en eintlik sodoende die OT-Woord kragteloos gemaak.

Maar toe die Here Jesus begin praat, het die Jode geweet: Hier is iets anders. Hy praat met goddelike outoriteit – dis asof God self deur Hom aan die Woord kom.

Dis nogal opvallend dat, toe Jesus Sy bergpreek afsluit, die mense meer beïndruk was met Sy outoriteit as met die inhoud van die preek! Dit beteken hulle was meer oorweldig deur HOM as Persoon as met die inhoud wat Hy gepraat het. Dit beteken nie dat die inhoud minder belangrik as Christus as Persoon is nie. Dit beteken wel dat Hy as Persoon sélf die hele inhoud IS!! Hý wat die bergrede gepreek het, is SELF die inhoud en vervulling van alles! Baie belangrike iets om te snap!

‘n Mens kan die hele bergrede van die begin af vers-vir-vers neem en op elke punt sê: Jesus is SELF dit wat hier staan. En indien Hy in my woon, is Hy dit (hierdie inhoude) IN my! Hy is self binne-in my: die sagmoedige hart, die afhanklikheid van God, gebrokenheid oor sonde, honger en dors na geregtigheid, reinheid van hart, die sout vir die aarde, lig vir die wêreld, seksuele reinheid, waarheid, liefde vir vyand, gebedskrag, skat in die hemel, voorsiening in alles, nou poort, smal pad, ewige lewe, ware profeet, huis op die rots…

Die outoriteit waarmee Jesus bedien het, was geleë in die feit dat Hy self die inhoude was wat Hy verkondig het. Hy het nie in die eerste plek sekere waarhede openbaar/bekendgemaak nie. Hy het HOMSELF openbaar! In Joh 14 sê Hy van Homself: “EK IS die Waarheid!” Onpeilbare diepte! Hy is eenvoudig totaal uniek en heeltemal anders as enige ander leraar of profeet of prediker!

Wanneer dit by die Here Jesus Christus kom, kan ons nie objektief sit en luister na dit wat Hy sê en dan wegstap dit gaan probeer uitleef nie. Ons moet in ‘n verhouding met HOMSELF leef.

U sien hoe radikaal verskillend die Christelike Geloof van alle ander godsdienste is! By ander godsdienste ontvang ‘n mens voorskrifte en probeer dit nakom. En dit is dit.

By die Christelike Geloof gaan dit nie oor voorskrifte nie, maar oor ‘n lewende Persoon wat met die kind van God in ‘n persoonlike verhouding staan. En UIT HOM vloei die kragtige nuwe lewe wat die praktiese Godvresende lewe moontlik maak!

Dit is nie ‘n verhouding waarin ons maar van altyd af is nie. Dis ‘n verhouding waarin ons een of ander tyd in ons lewe moet KOM! En ‘n mens kom in die verhouding wanneer jy besef dat jy dit NIE het nie en jy bereid is om te ERKEN dat jy dit nie het nie! Erkentlikheid en gebrokenheid gaan altyd verlossing vooraf. Iets wat baie mense uit die koninkryk hou is die feit dat hulle dink dat hulle in die koninkryk is en nie bereid is om totaal in te breek en te erken dat hulle buite is nie!

Wanneer dit kom by die Bergpredikasie, is dit dus noodsaaklik om in ‘n verhouding met HOM te leef en nie net ‘n klomp objektiewe waarhede te probeer uitleef nie.

In die Christelike Geloof gaan dit nie eerstens oor leerstellings en leefstyl nie. Dit gaan oor ‘n Persoon en persoonlike verbondenheid aan Hom! Wie hierdie Persoon ken, besit die lewe. Wie Hom nie ken nie, is dood en sal uiteindelik ewiglik sterf.

Die Here Jesus se outoriteit is tweedens ook geleë in Sy DADE, dit wat Hy gedoen het! Hy het nie net met outoriteit GEPRAAT nie. Hy het ook met outoriteit GEHANDEL! En wat Hy gedoen het, het dit wat Hy gepreek het, bekragtig!

Hier dink ons veral aan die wondertekens wat Hy verrig het. Blindes het siende geword, melaatses is gereinig, dooies het opgestaan, demone is uitgedryf, storms het bedaar. Dit wat Hy geleer het en dit wat Hy gedoen het, vorm ‘n magtige getuigskrif van Wie Hy regtig is: Dat Hy waarlik die Messias is wat deur die Vader gestuur is!

Dink met watter woord van outoriteit het die Here vir Lasarus uit die graf geroep. Selfs al was Lasarus reeds 4 dae dood, kon die dood hom nie vashou toe die Seun van God sy naam roep nie! “Hy ruik al”, het Martha van die lyk gesê. Maar NIKS kon in die pad staan van die Here se gesagswoord nie. Geen dood of duiwel kan Hom verhoed wanneer Hy besluit om ‘n dooie op te wek nie!

Die grootste wonderteken van almal is egter die Heiland se eie opstanding uit die dood! Dit is die kern-bron van Sy outoriteit – tot vandag toe.

Die mense wat na die Bergpredikasie geluister het, het nog nie van die Opstanding geweet nie. Dit het immers toe nog nie gebeur nie. Maar, vir ONS is dit deurslaggewend, nie waar nie?

Het Jesus uit die dood opgestaan? Indien wel, dan is Sy outoriteit bevestig en gevestig. Sy lering is bevestig. Sy Godheid is bevestig. En die Christelike Geloof berus op ‘n onbeweeglike fondasie!

Is Jesus uit die dood opgewek? Is daar goeie getuienis daarvoor? Wel, dis ‘n boodskap op sy eie, maar net om te sê dat, behalwe vir die leë graf en dat die Fariseërs en Romeinse owerhede nie die liggaam te voorskyn kon bring indien hulle dit sou verwyder het nie en dat die dissipels bereid was om hulle lewens af te lê vir iets wat beslis nie ‘n wolhaarstorie kon wees wat hulle self uitgedink het nie, en behalwe vir die Here se verskynings aan meer as 500 mense by verskillende geleenthede, is Sy opstanding so onomwonde duidelik in die lewensverandering wat by Sy volgelinge plaasgevind het!

Manne wat so lafhartig en mismoedig was, word skielik gevul met vreugde en liefde en vrymoedigheid en geloof en krag – gereed om hulle lewens vir die Here af te lê!

En wat van Jesus se eie broers na die vlees? Hulle wat saam met Hom in een huis grootgeword het? Aanvanklik het hulle nie in Hom as Messias geglo nie (Joh 7:5). Maar die opstanding van Christus het hulle lewens onherroeplik verander.

Twee van hulle se briewe is in die NT opgeneem: Jakobus en Judas. Kyk ‘n bietjie na daardie briewe en kyk hoe verwys hulle na hulle half-broer. Jakobus sê: “Ek is ‘n dienskneg van die HERE Jesus Christus”. Judas sê: “Ek is Jakobus se broer en ‘n dienskneg van Jesus Christus.” Hy sê nie hy en Jakobus en Jesus is van huis-uit broers nie. Hy sê hy en Jakobus is broers, ja, maar hy is Jesus se dienaar. Iets geweldig het in hierdie twee manne se lewens gebeur. Jesus het werklik opgestaan.

Wat beteken dit alles vir jou en my persoonlik? Dis die groot vraag!

In Joh 15:22 sê die Here Jesus ‘n geweldige woord. “As Ek NIE gekom en met julle gepraat het nie, sou julle nie skuldig gewees het aan sonde nie. Maar nou het julle geen verskoning vir julle sonde nie”.

Jesus se koms na die wêreld en dit wat Hy gedoen en gepraat het EN die outoriteit waarmee Hy dit gedoen het, neem alle verontskuldiging van ons weg. Nou staan ons “naak”. En is ons gereed om geklee te word. Nie met die vyeblare van ons eie werke nie – soos Adam probeer doen het nie. Maar met Christus self!

Die mense wat destyds na Jesus se Bergpredikasie geluister het, was wel verwonderd oor Sy outoriteit, maar nêrens lees ons dat hulle hulself aan Hom verbind het en onderwerp het nie.

Hoeveel te meer kan dit vandag met ons gebeur? Dat ons ons verwonder oor die inhoud van die Bergpredikasie, maar ons nie aan HOM onderwerp nie!

Category Bergrede Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)