Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

BERGREDE-REEKS NO 11

VRY VAN BEKOMMERNIS – Matteus 6: 25-34

Dit word gesê dat bekommernis en angstigheid een van die grootste kwale van ons tyd is. Agter die moord, selfmoord, alkoholisme, egskeidings, skuldgevoelens, ekstra sigarette, swak geheue, roekelose skuldmaak, sit dikwels die verborge sondebok: bekommernis en angs-sindroom. Wat dit so gevaarlik maak, is dat dit so vaag en weggesteek diep in ‘n mens se binneste sit.

Bekommernis = Vrees wat op soek is vir ‘n oorsaak. Vrees wat in die toekoms soek vir dinge wat nooit gaan gebeur nie.

Nie net ons persoonlike omstandighede nie, maar ook nasionale en internasionale gebeure stimuleer onbewustelik ons bekommernisse en angste. Ons moenie die onlangse BREXIT onderskat nie. Voeg daarby die algemene internasionale onstabiliteit asook ons nasionale onstabiliteit. So ‘n klimaat skep onsekerheid en gepaardgaande angs. En dit sit dikwels in ons onderbewuste.

Op persoonlike vlak, word die oplossing gewoonlik in medikasie of berading of positiewe denke gesoek, maar die Here Jesus was oortuig dat daar ‘n ander oplossing vir bekommernis is. Daarom beveel Hy Sy volgelinge in Mat 6 om daarvan ontslae te raak. Hy kon alleenlik so iets sê omdat Hy weet wat die ware oorsaak en oplossing van bekommernis is. Soos wat ‘n liefde vir geld en besittings ‘n Christen-gelowige se getuienis skade berokken, so berokken bekommernis en angs ook ‘n Christen se getuienis skade.

Nodeloos om te sê dat Matteus 6:25-34 dus ‘n baie aktuele en relevante paragraaf in die Woord is vir ons almal wat in die 21ste eeu leef.

Die vraag is natuurlik wat die oorsaak van bekommernis en angstigheid is. ‘n Mens kan seker baie oorsake noem, maar vir Christene is dit belangrik om te weet wat die oorsaak volgens die WOORD is.

Die antwoord is eenvoudig: Christus-gelowiges word slawe van bekommernis omdat hulle fokus op hulleself is en nie op God nie. Hulle wil SELF voorsien. Byna soos Petrus wat skielik die vermoë om op water te loop verloor, toe hy na die golwe en sy eie vermoë kyk.

As DIT die oorsaak is, dan weet ons dadelik wat die oplossing is. NIE enige vorm van positiewe denke nie. Wanneer ek persoonlik in die gat van bekommernis val, is dit nie omdat ek negatief oor die lewe dink nie. Dit is omdat ek “on-teologies” oor die lewe dink. Dis nie omdat ek ‘n lae selfbeeld het nie, maar ‘n lae Godsbeeld. My bekommernis klaar ook nie noodwendig op wanneer my omstandighede verbeter nie, maar wanneer my fokus en sig op die HERE herstel word terwyl die omstandighede nog steeds benard is.

Opvallend dat die woord DAAROM/DUS drie keer herhaal word in verse 25, 31 en 34. OM HIERDIE REDE dit en dit en dit. OP GROND VAN DIE HERE SE LERING IN VERS 24, moet die Christen-gelowige nie vol bekommernis wees nie. OP GROND VAN DIE HERE SE LERING IN VERS 26-30, moet die Christen-gelowige nie vol bekommernis wees nie. OP GROND VAN DIE HERE SE LERING IN VERS 33, moet die Christen-gelowige nie vol bekommernis wees nie.

Met ander woorde: Die Here gee DRIE REDES waarom Sy kind nie vol bekommernis en angs hoef te wees nie.

DIE EERSTE REDE (v 24): Dit staan eintlik in die voorafgaande paragraaf wat oor God & Mammon handel. Maar die beginsel wat Hy daar stel, spoel oor na die saak van angs en bekommernis. En die beginsel is dit: Jy kan nie aan beide God & kommer gelyktydig vashou nie. Jy kan nie die Here EN bekommernis dien nie. As jy jou bekommer, kan jy nie vertrou nie en kan jy nie die Here dien en verheerlik nie. Bekommernis vorm ‘n blokkasie. Die teenoorgestelde is ook waar: As jy vertrou, kan jy jou nie bekommer nie. Die twee goed sluit mekaar uit.

As jou skat (dit wat vir jou dierbaar is) op die aarde is, het jy by voorbaat moeilikheid. Want aardse goed is insekuur en onstabiel. Daarom word jou vreugde minder en jou bekommernisse groter.

Ware geestelikheid het niks te make met gesondheid, besittings, geld soos dit vandag in baie “prosperity gospel” kerke gepreek word nie. Dis net mooi andersom! Wanneer die saad tussen die dorings – dit is die bekommernisse van hierdie lewe en die bedrieglikheid van rykdom en die begeertes na allerhande dinge – gesaai word, word dit verstik en dit gaan dood (Mark 4:18-19).

Ware geestelikheid, sê die Heiland, is om Godsgerig en Godsgefokus te leef – wat ookal jou aardse omstandighede is.

DIE TWEEDE REDE (vers 26-30): Gaan oor ‘n stuk kennis wat alle Christene moet hê. Dit gaan oor die vernuwing van ons denke soos Romeine 12:2 dit stel. Bekommernis maak mos altyd ‘n mens se DENKE bewolk. Dan word jy geneig om alles deur die lens van jou bekommernis te sien. Dit word ‘n bose kringloop. Dis asof jou hele lewe vasgevang word in wat jy moet eet, drink en aantrek. En die wêreld stook natuurlik die vuur aan. Maak enige glanstydskrif oop en jy kry net een boodskap: Die lewe gaan oor kos, drank en klere. Maar, soos gewoonlik, verkondig die wêreld ‘n leuen!

Ons denke moet dus vernuwe word. Ons moet KENNIS insamel oor die feit dat die Here God nie net almagtiglik in staat is nie, maar ook van harte gloeiende gewillig is om om te gee en te sorg vir diegene wat op Hom steun. Dit is hoe Hy is. Dit is Wie Hy is! Dis HIER waar ons oë vasgenael moet wees.

Kyk hoe stel die Here dit: “Moenie julle bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie of oor julle liggaam oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls: hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is JULLE nie baie meer werd as hulle nie? Trouens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng? En wat bekommer julle julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies: hulle swoeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar Ek sê vir julle: Selfs Salomo in al sy prag was nie geklee soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre verbrand word so versier, hoeveel te meer sal Hy dan nie vir julle sorg nie, julle kleingelowiges?”

Sien u wat Hy hier sê? Hy sê nie net dat ons ons nie moet bekommer nie. Hy gee redes WAAROM ons nie nodig het om ons te bekommer nie. Hy sê jou hele lewe is in God se hand – bekommernis kan nie jou lewe met ‘n uur verleng nie. Maar draai hierdie waarheid op sy kop – en kyk wat gebeur. Dan loer die bekommernis en angs-sindroom weer om die deur.

Die geheim van vryheid van bekommernis is om vry te wees van jouself en ‘n onwrikbare fokus te ontwikkel op gesonde teologie = dit is op wie en wat die Drie-enige God werklik is.

Dis ‘n heidense hartsingesteldheid om tydelike aardse goed na te jaag asof dit die groot saak is waaroor die lewe gaan. Kyk wat sê die Here in vers 32: Die heidene jaag na hierdie dinge. Die ongelowiges weet nie van enigiets beter om na te jaag nie. Maar die Christen – wat van beter weet – jaag die Here God na (Ps 42:1). Hoe dwaas om die GAWE te soek as dit moontlik is om die GEWER SELF te ken!

As ‘n mens byvoorbeeld dink aan iemand soos Petrus, sien jy ‘n man wat self baie goed geweet het wat bekommernis is. Was dit nie angstigheid wat hom laat sink het toe hy op die water na Jesus toe geloop het nie? Toe hy die woeste golwe sien, het sy hart inmekaargekrimp (Mat 14:30)

Maar namate Petrus die Here Jesus beter leer ken het, het hy agtergekom dat die Here in staat was om vir hom te sorg. Daarom kon hy aan die einde van sy lewe skryf: “Werp al julle sorge op Hom, want Hy sorg vir julle” (1 Petr 5:7).

In die oorspronklike taal is 1 Petr 5:7 eintlik baie sterk bewoord. Dit sê iets soos: “Met ‘n besliste daad van die wil, STOP om julle te bekommer en laat God die verantwoordelikheid vir julle welstand op Hom neem, want Sy gedagtes is vol van julle”! “He is MINDFUL of you”. Sy MIND is FULL van jou!!

Hy dink aan julle, Hy gee om vir julle. Daarom: gee oor.

DIE DERDE REDE (vers 33-34): “Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie ander dinge sal vir julle bygevoeg word”.

Met ander woorde: Maak dit jou besigheid om die Here se belange te soek en kyk net hoe jou aardse behoeftes inspanningloos vervul sal word – sonder die noodsaak dat jy daaroor besorgd hoef te wees.

U sien hoe hierdie woorde hande vat met wat Jesus aan die begin van Bergrede gesê het: “Honger en dors na geregtigheid…”

Dis onmoontlik vir enige sondaarmens om die belange van God se koninkryk EERSTE te soek, sonder ‘n bonatuurlike Geesgewerkte honger en dors in die hart. Voeg daarby “arm van gees” wees. Die Christelike lewe is van A-Z ‘n bonatuurlike lewe!

Bekommernis kan nooit genees word deur meer en meer te KRY nie. Bekommernis word alleenlik genees deur die versekering dat ons behoeftes deur ons Koning voorsien sal word. Om onder die Koning se SÊ te lewe is daarom so belangrik. Die koninkryk eerste. Dit is wat dit beteken om prioriteite reg te kry. Alles gaan oor lewensfokus, hartsfokus. As Sy geregtigheid werklik die honger en dors en liefde van my hart is, sal ek agterkom dat Hy nog nooit Sy kind in die steek gelaat het nie.

Maar waarom is dit dan so dat ons al hierdie wonderlike waarhede weet en glo en onsself nog steeds moegdra aan bekommernisse en angstigheid?

Daar mag dalk ‘n klomp redes wees, maar ek wil vir u DRIE noem:

1 Dit mag wees dat ek self nog nie werklik ‘n Christen is nie! Klink snaaks, maar hou in gedagte dat alles wat in die Bergpredikasie gesê is, spesifiek op werklike Christene van toepassing is. Dit geld nie sommer maar net vir alle mense nie en ook nie vir vorm-godsdienstige mense wat dalk kerklidmate is, maar wat nog nie ‘n ondervinding van redding en verlossing gehad het nie.

Ons hoor gereeld hoe mense sê: “Maar as God dan belowe het om sorg te dra vir al ons behoeftes, waarom is daar dan so baie ellende en armoede en gebrek in die wêreld?”

Kyk egter na die Bergrede: God se beloftes van sorg is toegespits op Christus se dissipels en nie op alle mense nie! Sy beloftes van sorg is vir die mense op die smal weg. Die mense wat deur die nou poort gegaan het. Die mense wat Jesus se dood en opstanding as die ENIGSTE grond vir hulle ewige verlossing vertrou!

Prioriteit nommer een: Maak doodseker dat jy verseker ‘n ware volgeling van Christus is. Nie net ‘n kerklidmaat nie, maar ‘n volgeling van Jesus!

2 Indien ek wel ‘n Christen is, moet ek sorg dat ek meer leer van wie God regtig is en wat Sy vermoë is om vir Sy mense te sorg.

Ons moet alles wat ons moontlik van Jesus Christus kan leer, leer. Sodoende sal ons vertroue sterker groei.

Matteus 11:28-30 > Kom na My toe almal wat moeg en oorlaai is en Ek SAL vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My. Want ek is nederig van hart en julle sal rus vind vir julle siele. Want my juk is sag en my las is lig.”

3 Ek moet doelbewus leer om in die kroniese gewoonte te kom om na die Here toe te draai wanneer ookal ek voel dat bekommernis in aantog is.

Elke mens verskil wanneer moeilikheid aankom. Sommige draai in op hulle eie self. Ander draai na iemand anders. Sommige drink.

Wanneer ‘n Christen bekommernis en beangstheid sien aankom, moet daar die outomatiese refleks wees van: Draai na die Here toe. Hoe meer ons na Hom draai en draai en draai, hoe meer sal ons Sy goddelike vrede ken wat alle verstand te bowe gaan.

‘n Mens sou dit kon noem: heilige refleks.

Net soos wat jou liggaam jou hand sal terugpluk wanneer jy per ongeluk jou hand naby ‘n warm stoofplaat bring. Jy dink nie eens nie, die reaksie kom vanself.

Sommige reflekse moet egter aangeleer word, maar daarna kom dit ook vanself. Soos wanneer jou voet na die rem gaan wanneer jy ‘n rooi lig sien. So moet ons – wanneer bekommernis opdoem – die refleks om na die Here te gaan – doelbewus aanleer. Later kom dit dan vanself.

Category Bergrede Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)