Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HEBREËRS-REEKS NO 12

Tema: ‘n Beter tabernakel

Skrif: Hebr 9: 1-14

Die skrywer van die Hebreërbrief het die groot taak om ‘n groep bekeerde Jode te oortuig hoe dwaas dit sou wees om na die Judaïstiese godsdiens terug te keer.

En om dit te doen, wys hy vir hulle op die grootsheid en heerlikheid van die Here Jesus Christus. En hy doen dit uit die Ou Testament! Omdat hy met bekeerde JODE praat.

In die eerste 7 hoofstukke het die skrywer sy lesers gewys op die onoortreflike grootheid van die PERSOON van Christus en waarom afvalligheid van Hom so gevaarlik is.

Toe het hy in hoofstuk 8 begin om te wys op die onoortreflike grootheid van die WERK/BEDIENING van Christus. In die tweede helfte van hoofstuk 8 het hy gewys hoe Jesus die middelaar van ‘n beter verbond is. Dit is waarby ons verlede Sondag stilgestaan het.

In hoofstuk 9 gaan hy nou voort met hierdie tema van die onoortreflike grootheid van die WERK/BEDIENING van Christus. En in verse 1-14 wys hy nou hoe Jesus die priester is van ‘n beter tabernakel!

Hy wys sy lesers op die OT-tabernakel/tempel waar die OT levitiese priesters bedien het (en op daardie stadium, 65nC, nog steeds bedien het!). Die tabernakel/tempel – hoe mooi en indrukwekkend ookal – kon egter nie aan die sondaarmens wérklike toegang tot God gee nie. Maar Christus gee dit, want Hy bedien in die hemelse tempel, waarvan die OT-tabernakel maar net ‘n vooruitwysing, voorafskadu was.

Dis interessant om te sien op watter manier die apostel te werk gaan om hierdie waarheid te onderrig. Eintlik is sy aanslag heel eenvoudig en maklik om te volg. Eerstens kyk hy na die OT-tabernakel en fokus op 6 van die voorwerpe wat in die tabernakel funksioneel was. En dan maak hy die volgende konklusie: Dit kon nie aan die sondaar werklike toegang tot God gee nie (verse 1-10).

En dan kontrasteer hy dít wat Christus gedoen het (en wat Hy nog steeds doen) met hoe die OT-tabernakel gewerk het. En hy lys 7 belangrike aspekte van Christus se bediening. En dan maak hy die volgende konklusie: Deur Christus het ons ware toegang tot God se teenwoordigheid.

1 HOE DINGE VOORHEEN WAS: SES VOORWERPE IN DIE TABERNAKEL GEE NIE VIR ONS WERKLIKE TOEGANG TOT GOD NIE (verse 1-10)

Hoor net hoe praat die apostel met sy lesers:

Kom ons gaan net ‘n bietjie terug na die Ou Testament en dink op watter manier God aanbid wou word. Hy het self gesê hoe. Hy het dit vir Moses gewys. Die aanbidding moes naamlik in ‘n tent-heiligdom plaasvind – ‘n tent wat hier op aarde was. Dink net daaraan: God se heiligdom was in ‘n tent! ‘n Tent wat in twee vertrekke verdeel was, gevul met ‘n klompie items (meublement).

Die eerste vertrek was genoem “die heiligdom” en daarin was die goue kandelaar asook die tafel met vertoonbrode op. Ook die koperwaskom.

Wat in daardie vertrek plaasgevind het, was verborge vir die publieke oog. Die tent se mure was byna soos ‘n tipe voorhangsel. Die publiek kon nie daar ingaan nie. Slegs die priesters kon.

Dan was daar die tweede vertrek, genoem die “allerheiligste”. Hierdie vertrek was van die eerste vertrek geskei deur ‘n massiewe swaar, dik gordyn, wat ons kan noem die “tweede voorhangsel”.

Binne in die Allerheiligste was die Wierrookaltaar. Eintlik was die Wierrookaltaar in die eerste vertrek, die heiligdom, maar die betekenis daarvan hou eintlik verband met wat in die Allerheiligste gebeur. Die Hoëpriester sou egter nie toegang tot die Wierrookaltaar kon kry indien die altaar in die Allerheiligste gestaan het nie, daarom staan dit in Heiligdom – ter wille van toeganklikheid dus.

Maar die eintlike belangrike item in die Allerheiligste was die Ark van die verbond. Dit was ‘n houtkis met goud oorgetrek. Binne-in was ‘n bietjie van die wonder-manna wat die volk in die woestyn geëet het, Aäron se staf wat gebot het asook die twee kliptafels met die Tien gebooie. Bo-op die Ark was ‘n deksel wat genoem word die “versoendeksel” asook beelde van twee cherubs van heerlikheid. Te veel om in detail te bespreek.

Die priesters het daagliks in die eerste vertrek diens gedoen: die lamp brandende gehou, die vertoonbrode vervang, seremoniële reiniging vir die volk bewerk.

Maar dit is sover dit gegaan het. Hulle kon nooit in die Allerheiligste ingaan nie. Slegs die Hoëpriester kon dit doen. Alleen. Slegs eenmaal per jaar tydens die Groot Versoendag. En slegs met die bloed van die offerdier wat vooraf buite op die altaar in die plek van die mense én homself geslag was. Ja, hy het self ook versoening nodig gehad.

Met dit alles, was die Heilige Gees besig om aan die mensdom ‘n belangrike beginsel te leer: Solank as wat die tabernakel daar was, was die pad om wérklik in God se teenwoordigheid te kom, nog nie oopgemaak nie.

Julle moet dit goed verstaan: Die hele doel van die tabernakel en die priesters se dienswerk was om prentjiesvoorstellings te gee van sekere geestelike realiteite. Dit moes die mense iets leer, maar dit moes die mense ook voorberei vir Jesus se koms. As ons vandag daarna terugkyk, help dit ons om in prentjiesvorm te verstaan wat Jesus kom doen het.

Die punt is egter: Die tabernakel se rituele en seremonies kon nie wérklike toegang tot God se teenwoordigheid verleen nie. Die hele ding was een groot prentebeeld. Dit het uiterlike reiniging gegee, maar kon nie werklik enige persoon se gewete permanent reinig nie. Dit was nie genoegsaam om aan ‘n sondaarmens die sekerheid van ewige vergifnis te gee nie. Dit het vir die mense sekere geestelike realiteite gewys ja, maar kon nie die mense werklik daaraan deelgee nie. Dit was net ‘n tydelike sisteem wat vooruitgewys het na Christus se koms. Dit het gewys op die noodsaak van reiniging, maar kon dit nie gee nie. Dit het gewys op die heerlike teenwoordigheid van God, maar kon niemand daar bring nie. Indien dit nie van A-Z op Jesus gewys het nie, sou dit waardeloos wees.”

Nou ja, daar het u nou gehoor hoe die apostel met sy eerste lesers praat. ‘n Akkurate opsomming van verse 1-10 sou wees: ‘n Pragtige tabernakel, maar helaas, geen toegang tot God!

Dit is hoe dinge wás: die tabernakel en tempel van die OT-bedeling.

2 HOE DINGE TANS IS: SEWE FEITE OOR JESUS GEE VIR ONS WERKLIKE TOEGANG! (verse 11-14)

Hoe die Hebreërs dit kon oorweeg om terug te gaan na ‘n bediening wat aards, tydelik en oneffektief is, weet nugter! Terwyl die Here Jesus Christus se bediening geestelik, hemels, ewig en effektief is.

In vergelyking met die OT-tabernakel, is Christus se bediening net eenvoudig beter!

1 ‘n BETER PRIESTER (v 11) Die seremonies en rituele van die OT-tabernakel en priesterdiens het van vergifnis en reiniging gepraat, maar kon dit nie effektief gee nie. Dit moes net die mense se harte voorberei vir die reiniging wat Christus nog sou kom bewerkstellig. Dit moes die mense laat vasgryp aan die belofte van die Abrahamverbond: dat die Messias sal kom. Jesus is dit wat die OT beloof het: die BETER priester.

2 ‘n BETER HEILIGDOM (v 11) Jesus bedien nie in ‘n gelokaliseerde aardse heiligdom nie, maar in die groter en beter tempel wat nie met hande gemaak kan word nie. Hy bedien in die teenwoordigheid van Sy Vader – waarvan die aardse tabernakel net ‘n prentjie was.

3 ‘n BETER OFFER (v 12) Die verlossing wat beloof was, is nou ‘n werklikheid! Nie deur die onophoudelike vergieting van dierebloed nie, maar die eenmalige suksesvolle vergieting van die Priester se eie bloed! Jesus s’n. Net Hy alleen was in staat om in die hemele in te gaan en Sy eie bloed daar te gaan aanbied. Wat ‘n groot sukses, wat nooit weer ongedaan gemaak kan word nie.

4 ‘n BETER METODE (v 12) Jesus het nie gekom met onophoudelike herhaaldelike offers en die nimmereindigende ingaan agter die voorhangsel nie. Hy het dit net een maal gedoen. Hy het net eenmaal in die hemele ingegaan en sederdien bly Hy daar.

5 ‘n BETER SEËN (v 12) Die OT Hoëpriester het die bloed van ander aangebied. Diere s’n. En daardeur kon hulle maar net seremoniële reiniging bewerk. En ook net eenkeer per jaar. Een dag uit 365 dae! En daarna moes dit herhaal word. Maar die seën wat Christus se eie bloed vir ons gekoop het, is permanent. Ons is werklik teruggebring na God toe! Dis ‘n werklikheid!

6 ‘n BETER WAARBORG (vv 13-14) Christus se offer het ons wérklike skuld en onreinheid verwyder, nie net op ‘n simboliese seremoniële manier nie. Dit kon slegs gebeur deurdat die Sondelose Homself aan God geoffer het. Dit is vir ewig en altyd klaargemaak en dit is 100% suksesvol.

7 ‘n BETER RESULTAAT (vv 13-14) Die gevolg hiervan is dat ons innerlik skoongemaak is, dat ons gewete ons nie meer veroordeel en verdoem nie, dat ons bevry is van enige poging om ons saligheid te verdien (“dooie werke” vers 14. “dooie werke” is nie sondes in die algemeen nie, maar dinge wat die religieuse mens doen om ‘n staanplek voor God te probeer verseker) en dat ons gebring is tot die ware aanbidding en diens van die lewende God! Dit is niks minder nie as wedergeboorte: ‘n innerlike transformasie en verandering. Dit is iets wat die Joodse rituele nie kon bewerk nie.

Opsommend: Die skrywer sê vir sy lesers om na Jesus te kyk en nie na die Joodse priesters nie. Nie na die tabernakel wat met hande gemaak was nie, maar die groter, beter, perfekte tabernakel wat in God se teenwoordigheid is. Nie die bloed van diere nie, maar Christus se eie bloed. Nie die jaarlikse reiniging wat deur die Joodse Hoëpriester bewerkstellig is nie, maar die ewige verlossing wat Jesus suksesvol afgehandel het.

Die Hebreërs sou dit dalk nooit oorweeg het om na die Judaïsme terug te gaan indien hulle een, enkele deurslaggewende waarheid gesnap het nie.

Luister nou baie goed!

En dit is: Een van die belangrikste dinge in hierdie lewe en die volgende lewe is TOEGANG! Dit beteken: om 24/7 reg binne-in God se direkte teenwoordigheid te leef. Om Hom verlossend te ken en Hom te geniet.

Die Christelike godsdiens – en SLEGS die Christelike Geloof – is by uitstek die godsdiens van TOEGANG! Geen ander godsdiens of lewensfilosofie bied dit nie. Judaïsme het daarvan gepraat, maar kon dit nie bied nie. Die ondervinding wat ‘n sondaarmens mag geniet om TOEGANG tot God te hê, is iets wat SLEGS in die Blye Boodskap van Jesus Christus gebied word! Dis ‘n voorreg wat slegs deur Christus-gelowiges geniet word – 24 uur, enige tyd, enige plek, alle omstandighede.

As alle ongelowiges iets hiervan kon snap, sou hulle sekerlik nie langer in hulle jammerlike toestand bly nie!

En as gelowiges dit ten volle snap, sal hulle veel kragtiger lewens begin leef. Lewens van meer oorwinning en blydskap!

Laat ons die Here dank vir die eerste 14 verse van Hebreërs 9!

Category Hebreers Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)