Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

OPENBARING-REEKS NO 2

SOOS DIE SEUN VAN DIE MENS – Openb 1:9-20

Om kerk/gelowige te wees binne ‘n wêreld en omgewing wat vyandig is, is niks vreemd nie. Die eerste kerk het in so ‘n omgewing ontstaan en staande gebly. Dit het moeilik gegaan. Die eerste apostels was byna almal doodgemartel en so ook groot talle gelowiges. Hulle moes groot vervolging verduur.

Johannes, die apostel, het uiteindelik alleen oorgebly van al die apostels. En op 90 jarige ouderdom is hy – soos ‘n misdadiger – deur die Romeinse keiser Domitianus na die Griekse eiland Patmos (‘n eiland-tronk) verban – slegs omdat hy aan die Woord getrou gebly het!

Dit moes vir hom ondenkbaar moeilik gewees het. Hy het al sy regte verloor, al sy besittings verloor en hy moes harde arbeid verrig met slegte woongeriewe en swak kos. Op 90! Dink aan die neerdrukkende neerslagtige atmosfeer. Dit moes gevoel het of die duiwel self regeer, nie God nie. Johannes het alle rede gehad om van depressie te vergaan en om die Christelike Geloof vaarwel te roep. Hy het niks beleef van die oorvloedslewe wat Jesus beloof het nie. Twintig jaar tevore het hy beleef hoe Jerusalem verwoes word, hoe die tempel met die grond gelyk gemaak is, hoe derduisende Jode gedood is, hoe sy mede-apostels doodgemartel is en nou sit hy op ‘n eiland-tronk. Waar is die Here? Waar is Sy beloftes? Dit lyk en voel of die Here God net eenvoudig nie bestaan nie en die Evangelieboodskap ‘n groot grusame grap is.

En toe gebeur dit.

Op ‘n sekere Sondag, die dag van die Here, kom ontmoet die lewende Here vir Johannes. Die vervolging en lyding word skielik vir Johannes ‘n deur tot die mees verruklike ontmoeting met God wat ‘n mensekind nog ooit gehad het! Die Here is allermins ver weg en allermins onbetrokke wanneer dit vir ons lyk/voel asof Hy is! Slegte benouende omstandighede is op geen manier ‘n betroubare aanduiding van waar die Here staan nie!

Kyk net ‘n bietjie na die geweldige kontras:

Uit die oogpunt van menslike waarneming, is die vooruitsigte nul. Dis droewig. Dit gaan sleg. Daar is geen toekomsvooruitsig nie.

Maar hou dop wat maak die Here aan Johannes bekend. Wat OPENBAAR Hy aan Johannes. Daar is ‘n reuse toekoms! Die Here is nie dood nie. Hy leef. Hy is nie oorwin nie. Hy is self die oorwinnaar en Hy kom weer!

Johannes word in ‘n verrukking van sinne deur die Heilige Gees weggevoer (soos Esegiël, Jesaja, Petrus en Paulus ook beleef het) om visioene te sien wat die Here vir hom wys. Hy slaap nie, hy droom nie, maar word bonatuurlik weggevoer tot in die Here God se wêreld. Sodat hy kan sien wat WERKLIK agter die skerms aan die gang is – waar gewone menslike waarneming glad nie kan sien nie!

En wat sien die apostel? Te midde van vervolging en verdrukking en probleme en terwyl die apostels uitgemoor word en gelowiges vir die leeus gevoer word, is die lewende Here in die midde van Sy gemeentes en is Hy in die gemeentes aktief aan die werk! Die Here het nie Sy mense gelos nie en Hy het ook nie kontrole verloor nie! Verse 9-20 sê presies dit!

Toe Johannes deur die Heilige Gees meegevoer word, hoor hy skielik ‘n stem agter hom. Baie hard. Soos ‘n trompet!

Toe hy hom omdraai om te sien wie praat, sien hy sewe goue lampe op staanders en iemand soos die Seun van die Mens wat tussen die lampe staan. Die klank het al die tyd nie van ‘n trompet gekom nie, maar van die lewende Here self!

Die sewe lampe op goue staanders is ‘n simboliese voorstelling van die sewe gemeentes in Klein-Asië aan wie die Here ‘n boodskap wil stuur. Efese, Smirna, Pergamum, Thiatire, Sardis, Filadelfia en Laodicea. SEWE omdat hierdie gemeentes verteenwoordigend is van die Here kerk oor alle eeue. SEWE = kompleetheid. Die 7 kandelaars/gemeentes verteenwoordig dus die ganse kerk van Christus oor alle eeue. Tafelberg Gemeente is ook ingesluit. En die Here Jesus is intens tussen Sy gemeentes.

Die Here se gemeente is ‘n baie kosbare (goud) teenwoordigheid in enige gemeenskap en dra en versprei Sy lig. ‘n Lamp op ‘n staander versprei sy lig in die hele vertrek!

En tussen die gemeentes is “iemand SOOS die Seun van die mens” teenwoordig. Dit is ‘n titel wat uit Daniël 7 ontleen is, wat dui op Jesus se Messias-wees. Die gesalfde verlosser. Maar nou is Hy in 100% glorie en heerlikheid. Hy vertoon nie soos Johannes Hom net voor Sy hemelvaart gesien het nie! Tog is Hy BY Sy gemeente, soos Hy self beloof het: “Ek is BY julle altyd, tot by die voleinding” (Mat 28:18). Jesus is nie die skadelose mannetjie met die wit kleedjie en sandaaltjies soos die kinderbybels Hom teken nie. Hy het ALLE mag! Daarom wil ons ook nie graag van Hom praat as “liewe Jesus” nie (onskriftuurlik), maar eerder soos die Skrif Hom noem: die HERE Jesus. HERE beteken: Hoogste in rang.

Tussen die gemeentes is die Here Jesus Christus self teenwoordig en aan die werk. Hierdie is ‘n visioen van wat die Here besig is om in Sy kerk te doen. Terwyl die kerk dink Hy is afwesig en koud, is Hy die heeltyd aktief besig en baie naby aan Sy mense.

Johannes sien Jesus – Kleed tot op die grond, goue band om bors, hare wit soos sneeu, oë soos vuur, voete soos brons wat in ‘n oond gloei, stem soos die gedruis van baie waters, gesig wat soos son skyn, swaard wat uit Sy mond gaan (vv 13-16).

Dit beteken nie dat dit is hoe Jesus regtig fisies lyk nie. Dit is beelde wat die Gees gebruik om Jesus se hemelse glorie te beskryf. Indien ons mooi na Daniël 7 & 10 gaan kyk sal ons sien dat dit presies is hoe Daniël vir God die Vader (7) én vir Jesus-voordat-Hy-mens-geword-het, gesien het (10).

Ja, as jy vir Jesus sien, sien jy vir God self.

Nou moet ons goed luister:

In Johannes se beskrywing van 1) Christus se KLERE, 2) Sy HOOF & HARE & OË, 3) Sy VOETE, 4) Sy STEM, 5) Sy HAND en DIT WAT IN SY HAND IS en 6) Sy MOND, sien ons die 6 dinge wat die Here Jesus deurentyd besig is om in Sy kerk te doen. Hy hou nooit hiermee op nie. Dit is fasinerend. Let fyn hierop!

1 Sy KLERE > ‘n Kleed tot op Sy voete met ‘n goue band om die bors. Hierdie tipe waardige klede was gedra deur hooggeplaastes. Konings het sulke klede gedra. Maar as ons na die Griekse woord gaan kyk, sien ons dat dit sonder twyfel verbind moet word met die kleed wat die Hoëpriester in die OT gedra het. In die OT het konings, prinse en profete klede gedra. Maar veral die priesters. Jesus is koning, profeet en priester. Tog het niemand in die OT tyd ‘n goue band om die bors gedra behalwe die Hoëpriester nie. Dit is hierdie goue band wat vir ons wys dat die kleed en die band dui op Jesus se hoëpriesterlike werk wat Hy in die kerk doen. Hy tree in vir Sy mense. Dit is wat die kleed en band vir ons wys. Hy gee intens om vir Sy mense. Hy leef vir altyd om vir hulle in te tree – met meegevoel en begrip vir Sy mense se stryde en versoekings. Hy het self versoekings oorwin en die kruis suksesvol verduur. Daarom besit Hy die kapasiteit om te kan omgee en saam te voel.

Terwyl die kerk voel of die Here hulle verlaat het as gevolg van hul haglike omstandighede, is die werklikheid presies die teenoorgestelde. Dit is wat Hy aan Johannes openbaar. Hy is in die midde van Sy gemeentes en Hy tree vir hulle as Hoëpriester. Die kleed en goue band wys dit.

2 Sy HOOF & HARE & OË > Sy hare is wit soos wit wol – soos sneeu (Christus se absolute vlekkelose suiwere heiligheid) en Sy oë soos ‘n vuurvlam (soos lasers, mis Sy oë niks. Hy is heiliglik en perfek alwetend).

Jesus se hare en oë wys hoe Hy alles van Sy gemeente weet en alles penetreer met ‘n heilige alwetendheid met die doel om te reinig, om skoon te maak. Ja, Hy maak Sy gemeente skoon. Soos die wingerdstok gesnoei word (Joh 15:2). Die Here sal uiteindelik al Sy kinders voor Sy Vader bring as vlekkeloos en blaamloos (Efes 5; Kol 1). So ernstig is Hy hieroor dat sommige mense in die gemeente van Korinthe gesterf het nadat hulle speletjies met die Nagmaal gespeel het (1 Kor 11) en so ook Ananias en Saffira (Hand 5).

Hy reinig Sy gemeente en maak dit skoon deur middel van oordeel. Oordeel maak skoon. Dit sien ons by Jesus se voete.

3 Sy VOETE > Soos geelkoper wat in ‘n smeltoond gloei. Witwarm koper. Dit wys hoe die reinigingswerk ‘n werk van oordeel is. Nie die veroordelende finale oordeel nie, maar die oordeel van dissipline.

In die ou tyd, wanneer mense voor ‘n koning verskyn het, was hy altyd hoër as hulle op sy troon. Hulle was onder sy voete. So het die konings se voete ‘n simbool van oordeel geword. Net so wis die Here ook sonde uit Sy kinders se lewens uit met Sy warm gloeiende voete.

4 Sy STEM > Soos baie waters. Die gedreun van magtige, donderende waters. Na my beste wete kan ‘n mens nie na die Niagra waterval staan en kyk en iemand langs jou met jou hoor praat nie. Die gedreun van die water doof alle ander klanke uit! Jesus praat dus met outoriteit. Daar is gesag in Sy stem. En Hy praat deur Sy Woord. Hy praat met Sy gemeentes deur die donderende stem van Sy Woord. ‘n Mens hoor dikwels mense sê hulle hoor die sagte, stil stem van die Gees in hulle binneste. Wel, volgens hierdie visioen van Christus, DREUN Sy stem in die gemeentes – met die Goddelike gesag van die Heilige Skrif.

5 Sy HAND en DIT WAT IN SY HAND IS > In Sy hand hou Hy sewe sterre. Die Griekse woord is “boodskappers”. Dit is leraars van die sewe gemeentes. Ja, die Here GEE vir Sy gemeentes leraars. ‘n Hand GEE tog! Hy VOORSIEN vir Sy kerk in ware boodskapdraers. Deur alle eeue het die Here boodskapdraers na Sy hart wat Hy aan Sy ware kerk gee. Al lyk die toekoms bleek of vals leraars floreer of dinge kwyn – in die Here se hand sal daar ALTYD ware leraars wees. Hy voorsien.

6 Sy MOND > Uit Sy mond gaan ‘n swaard met twee snykante. Die Griekse woord dui op ‘n baie groot swaard, ‘n oorlogswaard. Dit is die swaard waarmee die Here Sy kerk beskerm. Dis ‘n oordeelswaard – waarmee die Here op die vyande van Sy gemeentes afkom. Wie Sy mense aanval, sal die prys daarvoor betaal. In hfst 2 vers 12 lees ons hoe Jesus met die swaard van Sy mond oorlog maak teen mense wat vals leer aanhang en die ware geloof verloën. Die swaard van Sy mond is natuurlik Sy woord. Dis ‘n wapen wat nie onderskat mag word nie.

7 Sy GESIG wat straal soos die son wat op sy helderste skyn > Om na die verheerlikte Jesus te kyk is om direk in die son te kyk. Johannes sien Sy hemelse glorie en majesteit. Sy oë wat alles deurgrond. Sy Woord waarmee Hy alles regeer en wat bó alle ander stemme uitgaan. Dit is die heerlikheid van God wat Christus deur Sy kerk reflekteer.

En tog… is hierdie Jesus só teer en innig. Toe Johannes soos ‘n dooie neerval, kom raak Hy hom met Sy regterhand aan sê: “Moenie bang wees nie.” (v. 17). En daar is ‘n goeie rede waarom Johannes nie hoef te vrees nie. Jesus sê: “Want Ek is die eerste en die laaste en die Lewende. Ek was dood, maar kyk, Ek lewe tot in ewigheid.” (v. 18). Jesus is die enigste unieke Persoon in die heelal wat kan sê: “Ek wás dood en kyk: Ek lewe.” En dit is nie nodig om te twyfel óf Hy lewe nie, want Hy PRAAT dan! Hy praat met Johannes. Hy praat met die 7 gemeentes d.m.v. die briewe. Hy praat deur Sy Woord en Gees. ‘n Dooie kan nie praat nie! Indien iemand praat, beteken dit hy/sy lewe! Dis die grootste bewys dat Hy lewe : Hy praat nog steeds. En Hy praat lewende Woorde.

Daarby is dit Jesus wat die sleutels van die dood en doderyk hou (v.18). Niemand kan oopsluit waar Hy toegesluit het nie. Of toesluit waar Hy oopgesluit het nie.

Kan ons sien hoe groot hierdie openbaring van Christus in verse 9-20 is? Die heerlike, verhoogde Here van die kerk is teenwoordig in die kerk en Hy bekragtig die kerk. Hy tree vir die kerk in as priester. Hy reinig die kerk. Hy praat met die gesag van Sy Woord. Hy voorsien aan die kerk en bedien die kerk deur Godvrugtige boodskappers te voorsien. Hy beskerm Sy gemeente. En Hy reflekteer Sy heerlikheid deur die kerk. Dit is wat Hy op hierdie oomblik steeds doen!

O, as ons maar net daarvan kan wegkom om aan die gemeente te dink as net ‘n menslike organisasie en ons oë kan oopgaan om die dinamiese bonatuurlike element van kerkwees raak te sien. En dat ons sal begin om ons daaroor te verwonder dat óns énigsins deel van Sy gemeente mag wees – dat ons dáár mag wees waar Hy deur Sy Woord en Gees vir Hom ‘n kerk vergader – wat Sy liggaam op aarde is.

Hoor u die goeie nuus in Openbaring 1? Hoor u die dringende oproep? Hoor u die Gees wat aan u ‘n nuwe perspektief op die lewe kom gee? Omdat Hy die Here Jesus Christus in Sy majesteit aan u kom openbaar.

Hý is die regte perspektief op die lewe en Hy is die sin van ons aardse bestaan.

Category Openbaring Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)