Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

TAFELBERG GEMEENTE
1 THESSALONISENSE – REEKS NO 5
Tema: Die wederkoms van Christus
Skrif: 1 Thessalonisense 4: 13 – 5:11


Behalwe vir die kwessie van seksualiteit, was daar ‘n ánder groot klip in die Thessalonisense se skoen. Die apostel het vir hulle geleer dat die Here Jesus gaan terugkeer met Sy wederkoms en dat hulle in daardie verwagting moet leef. Maar, die tyd gaan verby en die Here se koms vind nie plaas nie en toe begin daar van hulle medegelowiges sterf. Gevolglik die kwelvraag: “Wat word nou van daardie gestorwe kinders van die Here? En, indien die Here sou kom, sal die kinders van die Here wat op daardie oomblik nog op aarde leef, nie dalk die gestorwenes op een of ander manier vóór wees nie. Dalk ‘n voorsprong bó hulle hê?”

Dis op hierdie worstelvrae, wat die apostel in ons gelese gedeelte antwoord. In sy antwoord, is daar letterlik ‘n goudmyn van waarhede opgesluit. Dit beantwoord soveel vrae waarmee mense vandag nog steeds spook. Vrae soos: wat gebeur met ‘n kind vd Here wat tot sterwe kom? Wat is die dood vir ‘n kind van God? Hoe sal die wederkoms van die Here Jesus plaasvind? Wánneer sal dit plaasvind? Hoe kan ons gereed wees daarvoor? Wat staan ons intussen te doen? Ensovoorts.

Volgens vers 13 is ONKUNDE hierdie mense se eintlike probleem. Raak ontslae van onkunde, en jy sal nie meer – wanneer ‘n Christen sterf – treur soos wat die ongelowiges wat geen hoop het, treur nie. Ja, jy sál treur, maar op ‘n totaal ander manier. Die ongelowige mens treur hooploos, want hy het nie sekerheid dat die gestorwene die ewige lewe het nie – hoop maar vir beste. Dood is absoluut finaal. Die gelowige treur hoopvol, want hy weet dat Jesus gesterf én opgestaan het (v14) en dat God die Vader élke mens wat ás Christen-gelowige tot sterwe kom, na Hom toe neem.

Hierdie hoop wat jy het, is nie gebou op feeverhaaltjies nie, maar op rotsvaste historiese feite: die dood en opstanding van Jesus en God se belofte dat Hy elke mens wat as kind van God sterf, saam met Hom neem.

Die dood en opstanding van die Here Jesus maak ‘n verskil aan die kind v God, want wanneer jy jou vertroue op Hóm oorplaas beleef jy vereniging met Hom en neem Hý jou uiteindelik deur die doodsjordaan. Jy gaan nie alleen deur nie. Net soos wat ‘n mens ín ‘n boot in veiligheid ‘n rivier vol krokodille kan oorsteek.

Vers 14: God sal diegene wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring. Dít is ‘n toekomshoop wat die ongelowige nie besit nie en daarom hooploos treur.

Kyk net hoe praat die HGees van die dood (wanneer dit oor ‘n kind v God gaan) – vers 13: “aan die slaap raak”. Bedoel nie dat die Christen ná die dood vir ewig in ‘n sieleslaaptoestand verkeer nie. Dit verwys na die oomblik van sterwe – wat net is soos om aan die slaap te raak. (Vgl Stefanus: Hand 7: 59-60). M.a.w vir die Geesvervulde mens is dit nie iets wat veronderstel is om vrees in te boesem nie. Die dood het nie die laaste sê oor ‘n verloste mens nie. Die dood is oorwin deur die Here Jesus se opstanding.

Die tweede ding waaroor ons (volgens die Gees se lering in hierdie verse) nie onkundig mag wees nie, is dat die kind van God, wat reeds gesterf het, nie ágter is by die kind van God wat steeds op aarde leef wanneer die Here Jesus kom nie (v15).

Kyk, dit lyk so asof die een ‘n voorsprong bó die ander sal hê. Gestel die Here verskyn vandag en hier is ek, steeds in lewende lywe, téénoor iemand soos wyle dr Andrew Murray wat in Wellington 1917 oorlede is (wat ‘n groot geestelike leier in die NG Kerk was) en van wie net stof oor is. Is ek hom nie voor nie? Nee, volgens Paulus is net die teendeel waar.

Wanneer die basuin blaas, sal die reeds-ontslape-gelowiges eerste uit die dood opgewek word (v16). Wonderbaarlike vooruitsig! Dit sal letterlik en fisies gebeur.

In 1 Kor 15:51 voeg die apostel by dat, tydens hierdie opstanding, alle Christene – wat dan nog leef – verander sal word. Almal sal nie sterf nie, sê hy. Wanneer Jesus kom sal daar derduisende gelowiges op aarde wees. Maar (v52) in ‘n oomblik en in ‘n oogwink – wanneer die trompet blaas – sal die dooies (deur ‘n magswoord van God) as onverganklikes opgewek word en diegene wat lewe sal verander word om ‘n onverganklike liggaam te hê.

Dit beteken nie dat die Here die stofdeeltjies/geraamtes weer aanmekaarsit en ‘n liggaam vorm nie, maar 1 Kor 15:42ev maak dit duidelik dat Hy – tydens die opstanding – nuwe liggame aan elkeen gee. Net soos ‘n koringkorrel heeltemal vergaan in die grond, maar ‘n totaal nuwe plant verskyn. Dit is nie die korrel wat gesaai is en wat vergaan het, wat verskyn nie. Dis ‘n nuwe plant. Só sal die opstanding wees. Nie my letterlike stoflike oorskot verrys weer nie. Maar die Here gee my ‘n nuwe liggaam, wat nog steeds ék is. En by nie één Christus-gelowige, sal die Here daardie dag verbygaan nie. Sien Joh 6:39.

Die prentjie wat in 1 Thes 4: 16-17 geteken word, lyk só: Op ‘n gegewe oomblik, sal God die Vader die bevel gee. Dan sal die aarts(vernaamste)engel (wat vlgs Dan 10:13 Migael is) roep en ‘n klank soos trompetklank weerklink – só hard dat dit oor die hele aardbol gehoor word. En dan sal die verheerlikte Here Jesus sélf neerdaal, die gelowiges wat gesterf het, opgewek word en die gelowiges wat op aarde is, verander word, en sáám sal almal die Here tegemoet gaan in die lug om vir ewig en altyd by Hom te wees.

Dis asof die krag van die verskyning van die Here Jesus letterlik miljoene mense na Homself toe trek. Die Griekse woord vir “wegvoer” beteken letterlik “wegruk”. Dit is onmoontlik om ‘n idee te vorm wie die opgestane & verheerlikte Here Jesus werklik is… Sy blote verskyning sal só ‘n wêreldwye effek hê. Totaal anders as wat dit was by Sy eerste verskyning in Betlehem’s krip. Die Skrif sê so.

Dit sal die einde van die huidige aardse bedeling meebring. ‘n Skouspelagtige hereniging sal plaasvind tussen kinders vd Here wat dan op aarde is en ontslape geliefdes wat gelowiges was. Dit is waarom die Apostel in vers 18 sê: “julle moet mekaar troos met die waarheid vd wederkoms van Jesus.” Vir die kind vd Here is die feit van die wederkoms ‘n saak van blydskap en troos. Want ek sal herenig word met my afgestorwe geliefdes wat in Christus was. Maar nog meer: ons sal almal saam met die Here Jesus verenig word. En ons sal áltyd by Hom wees (v17). Die permanente saamwees met God van die tuin van Eden (Gen 2) sal herstel wees op die nuwe aarde.

Die mense wat glo dat die Bybel ‘n geheime wegraping leer (wat ek nie leer nie), beroep hulle op hierdie einste Skrifgedeelte (v16). Volgens hulle sal die wederkoms van die Here Jesus eintlik uit twéé wederkomste bestaan: ‘n stille geheime wegraping, wanneer die Here onsigbaar verskyn en eensklaps ál Sy kinders van die aarde wegneem (ook die gestorwe gelowiges wat dán opgewek sal word) en alle ongeredde mense op aarde agterbly om die 7 jaar van Groot Verdrukking tegemoet te gaan, wanneer die Antichris as wêreldleier sal regeer. Ná die 7 jaar, vind die tweede fase van die wederkoms plaas, wanneer Jesus sigbaar verskyn, Sy weggeraapte kinders saambring, die antichris vernietig, die gelowiges beoordeel word en die 1000 jarige vrederyk op aarde in aanvang neem. Dan sal Jesus sigbaar op aarde regeer. Ná die vrederyk word alle ongelowiges opgewek uit die dood en geoordeel en breek die ewige nuwe aarde aan. Die wederkoms sal dus ‘n baie lang uitgerekte proses wees wat uit verskillende fases & verskillende opstandings bestaan, waarvan die wegraping die eerste op die lys is.

Wat ‘n mens ongemaklik maak met hierdie siening, is dat ‘n mens die gevoel kry asof die Bybel sélf nie op só ‘n manier oor die Here se wederkoms praat nie. Luister ‘n mens met ‘n eerlike oop gemoed na die Skrif, hoor jy tog iets anders. Jy hoor van iets geweldigs wat plotseling & vinnig gaan plaasvind – ‘n groot heerlike verrassing vir almal wat die Here se koms verwag het en ‘n angswekkende nagmerrie vir diegene wat nie in Christus is nie.

Al die verskillende gedeeltes in die Skrif wat na die wederkoms verwys, praat eintlik net van hierdie één gebeurtenis, belig vanuit verskillende hoeke & kante. ‘n Mens moet al die stukkies bymekaarsit om ‘n geheelprentjie te kry.

In 1 Thes 4, belig Paulus slegs één kant van die diamant. Daar is ook ander fassette. Dink byvoorbeeld aan Matteus 24:27-30: “Die koms van die Seun van die mens sal wees soos weerlig wat in die ooste uitslaan en tot in die weste sigbaar is. Die son sal donker word, die maan nie skyn nie, die sterre uit die hemel val, die hemelliggame geskud word. Dán sal die teken van die Seun van die mens in die lug verskyn. Alle nasies sal rouklaag en Hom sien kom op die wolke van die hemel met krag en groot heerlikheid.”

Ook Openbaring 6: 12-17: “Groot aardbewings, die son sal swart word en die maan rooi. Sterre sal van die hemel val soos vye van die boom. Die hemel sal opgerol word soos ‘n boekrol. Berge en eilande sal uit hul plek geskud word. Mense sal in grotte wegkruip en in berge invlug om skuiling te soek en roep: Wie kan staande bly.”

Wat is die wegraping/wegvoering dan? Hier staan dit tog in 1 Thes 4:16 – “weggevoer word – die lug in – die Here tegemoet”.

Wel, dit is nie ‘n aparte geheime wegraping, lós van die wederkoms soos in ander Bybelgedeeltes beskryf nie. Wanneer die aartsengel Migael roep (Grieks: Bevel van weermagoffisier) en die basuin word só hard geblaas dat dit wêreldwyd weerklink, is dit moeilik om te verstaan hoe dit ‘n geheime wegraping kan wees. Dit klink eerder na internasionale chaos.

Nee, wánneer die aartsengel roep en die basuin weerklink, is daar oombliklike wêreldwye pandemonium, die hemelliggame word ontwrig, biljoene dooies word opgewek, Jesus verskyn sigbaar in majesteit en Sy blote verskyning trek Sy mense na Hom toe om bý Hom vir ewig te wees. Soos Hy Lasarus uit graf geroep het! Dít is die sogenaamde “wegraping”. Juis dit is die ware Christen se verwagting en hoop.

Maar nou: wánneer sal dit alles plaasvind? Dit is ‘n ding wat die Tessalonisense gepla het en steeds mense hinder. Die antwoord staan helder & duidelik in Matt 24:36 waar die Here self sê: “Die dag en uur weet niemand nie.” En niemand is niemand. Dit stem ooreen met Paulus se woorde in 1 Thes 5:2 dat daardie dag onverwags sal kom, soos ‘n dief in die nag. Dit sal die wêreld oorval soos geboortepyne ‘n swanger vrou JUIS wanneer daar oënskynlik vrede op aarde is en mense houtgerus is (v3). Niemand sal ontkom nie. Niemand weet wanneer ‘n inbreker kom nie, anders sou ‘n mens vir hom regstaan. Maar omdat jy nie weet wanneer hy kom nie, oorval hy jou. Só sal die koms van Christus die wêreld onverwags oorval.

Maar kyk mooi wat daar staan. Dit is die onverloste mense, wat in duisternis leef, en eintlik totaal aan die slaap is (v6), wat oorval sal word. Dit is die mense wat Hom nie verwag het nie en in sonde leef, wat oorval sal word.

Kinders van die Here leef egter nie in die duistere nag van sonde & ongehoorsaamheid nie, maar in die lig van ‘n lewe met God. Hulle slaap nie. Hulle is nie onder die invloed nie. Hulle is vol liefde en hoop op die toekoms. Hulle is mense van die lig. Hulle sal nie oorval word nie. Want hulle verwag die Here en leef dienooreenkomstig.

Jou lewenstyl wys of jy Hom verwag. God het immers nie één van Sy verloste kinders bestem om gestraf te word by die wederkoms nie, maar om finaal verlos te word (v9). Dis tog die rede waarom Jesus gesterf het op Golgota: dat Sy kinders saam met Hom kan lewe. Wat ‘n blye hoop!

Mag Hy elkeen help om te leef met ‘n lewenstyl van uitkyk-vir- Sy-koms. Dit beteken om te lééf in die lig van die feit dat Hy kom.

Daar is ‘n groot verskil tussen OM VIR IEMAND TE WAG of OM UIT TE KYK VIR IEMAND SE KOMS.

Vissermanne het eenmaal die see ingevaar, maar toe kom ‘n vreeslike storm op. Hulle het hard probeer om terug te keer na die hawe. Hul vrouens het besef in watter gevaar hul mans verkeer en hulle het na die hawe gegaan om te kyk of/wanneer die boot terugkeer. Die vissermanne het later die land gesien asook die hawe én hul vroue op die kaai. Maar een man kon nie sy vrou sien nie. Nadat hulle veilig vasgemeer het, het hy huis toe gegaan en haar daar gekry – in groot spanning. Sy het vir hom dáár gewag. Maar die ander dames, was op die kaai aan die uitkyk. Sien die verskil?

 

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)