Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

REEKS: JESAJA VIR VANDAG

DEEL 4: JESAJA 4


1 Ons aanbid nie die Bybel nie, tog kan ons die Bybel nooit hoog genoeg ag nie, want dit getuig van die ingewing van die Heilige Gees – Gód se Woord in mensewoorde. Teen die donker agtergrond van Gods vyandskap en oordeel in hfst 3, skyn die helder lig van die Blye Boodskap meteens in hfst 4!

2 Die een oomblik is die Here nog besig om vir die volk te sê op watter maniere Hy hulle sal teenstaan in hulle sondes, die volgende oomblik word niemand anders nie as Christus se koms vooruitgesien – 700 jaar vooruitgesien! Nie net Sy koms word vooruitgesien nie, maar die vrúg van Sy koms.

3 Vers 2: “Die tak/spuit van God sal mooi en pragtig wees” (letterlik vertaal). Die tak/spruit het sy oorsprong in God en tog kom Hy op uit die aarde! Sy goddelike én menslike natuur.

4 Dwarsdeur die res van Jesaja kom hierdie Spruit weer na vore: 11:1-2; 32:1-2; 49:1; 53:1-2. Ook by ander profete: Jer 23:5-6 (die Tak kom uit Dawid maar is terselftertyd die HERE ons geregtigheid); Sag 3:8-9 (wanneer Hy kom sal daar op een slag met sonde gehandel word); Sag 6:12-13 (Hy sal beide Koning en priester wees).

5 Dit is wonderlik hoe die Bybel oor baie eeue deur baie mense geskryf is, maar tog presies dieselfde goeie nuus van verlossing – as sentrale boodskap – verkondig. “Deur hierdie Tak/Spruit wat sal kom” – sê die Gees deur Jesaja – “sal God mense vrymaak en laat oorbly en heilig laat wees. Hy sal hulle reinig van hulle wandade.”

6 Wie sal só deur die Tak verlos word? “Almal in Jerusalem wat opgeskryf is.” Dit herinner aan die “Boek van die Lewe” wat ons in Openbaring aantref. In die lig van Efes 1:3 (“uitverkies in Christus”) moet ons sê dat dit Christus se Naam is wat in die Boek opgeskryf is en daarom ook elkeen wat op Sy verlossing vertrou. Dit gaan dus nie oor miljoene individuele name wat God voor die skepping in ‘n Boek geskryf het nie. Dit gaan oor één Naam wat Hy voor die skepping in die Boek geskryf het. En ín hierdie Een Naam is die verlostes ingesluit.

7 God verrig die verlossing deur die Spruit wat sal kom en Hy doen dit deur die Gees! Die manier hoe dit geskied is deur oordeel wat verteer! (Sien Lukas 3:16-17: Die vuur wat verteer word “goeie nuus” genoem! God se oordeel verteer nie die méns nie. Dit verteer alles wat nie in die mens hoort nie. Dit bevry. Dit maak skoon (sien 1 Kor 3:15). Dit is iets om na uit te sien. Uit Jes 53 weet ons dat die Spruit die oordeel ontvang wat die méns toekom. Daarom is die oordeel waardeur die mens gaan, bevrydend en verlossend. Dit genees en herstel.

8 Die wonderlike resultaat/gevolg van hierdie verlossing is dat die heerlikheid van God altyd by Sy verlostes sal wees en dit word in verse 5-6 beskryf in terme van die simbole wat aan die volk se Uittog uit Egipte ontleen is. Ná die uitredding uit Egipte, was die wolk en vuurkolom die tekens dat die Here onophoudelik bý Sy mense was. Sy magtige teenwoordigheid was hulle beskutting. Hy self was hulle skuiling en toevlug teen hitte en storms. Só sal dit weer wees wanneer die Spruit kom en Sy mense verlos.

CategoryJesaja

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)