Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

REEKS: RIGTERS VIR VANDAG

DEEL 12: RIGTERS 11 > SKANDSEUN WORD GOD SE GENERAAL

Die Here gebruik dikwels swakkes om sterkes te beskaam. Vgl 1 Kor 1: 25. Jefta was só ‘n persoon. Hy was die skandseun van ‘n prostituut. Hy was ook verwerp en uitgestoot deur sy broers. Hy het slegte kinderjare geken. Hy het die seer van verwerping geken. Dikwels skuil mense hieragter as verskoning vir hul tekortkominge. Swaar kinderjare kan egter ook iets goeds wees. Vgl Klaagliedere 3:27. Die Here gebruik vir Jefta ten spyte van verwerping en pyn. Dit is waarlik goeie nuus.

Toe die verleë stamhoofde besef dat die Here vir Jéfta as leier gekies het, gaan hulle hoed in die hand na hóm – die verstotene – om hom om te praat om hulle te help. Aanvanklik is Jefta leedvermakerig, maar toe maak hy soos die Here – hy kry hulle jammer en gaan saam met hulle. Jefta storm egter nie sommer op die vyand af nie. Hy betoon homself as die fyn diplomaat. Hy onderhandel eers en probeer in vrede ‘n oplossing vind. Om sy redenasies te verstaan moet ‘n mens onthou dat ons hier met familievolke te doen het. Edom was Jakob se broer Esau se nageslag. Ammon en Moab was Lot se skandseuns. Die Amoriete was die nageslag van die groot skandemaker Gam. En – bloed kruip waar dit nie kan loop nie. Jefta probeer die familiebande tussen die volke gebruik as middel tot vrede. Daarom vra hy vir Ammon: Waarom wil jy veg as ons neefs is? Dan beskuldig Ammon vir Israel dat hy sy grond gevat het (wat onwaar was). Jefta verklaar dan dat die Hére die grond aan hulle gegee het. Sal ‘n mens dan nie grond vat wat jou God aan jou gegee het nie? Dan wil Ammon weet waarom Israel nóú skielik op die grond aanspraak maak ensovoorts. Die koning van Ammon wou egter na geen rede luister nie. Interessant hoedat grondaansprake deur alle eeue een van die grootste wrywingspunte tussen nasies is.

Toe die koning van Ammon na geen rede wil luister nie, het Jefta “begeesterd” geraak. Die Heilige Gees het oor hom gekom. Hy begin die land deurtrek en rekrute werf vir oorlog. Toe trek hy die vyand tegemoet. Toe maak hy ‘n (onbesonne) gelofte aan die Here dat, indien die Here die vyand in sy hand sou gee, hy die eerste persoon wat by sy tuiskoms uit sy huis kom, aan die Here as brandoffer sal offer. ‘n Mens moenie jou kop breek oor die wáárom van hierdie gelofte nie. Ons moet iets anders raaksien: hoe Jefta met sy hele wese op Gód as die Voorsiener fokus. Met hierdie ernstige gelofte wil hy die klem 100% dáárop laat val dat die Here se beskikking sy enigste hoop is. Dit is tewens ook die sentrale tema van die boek Rigters: God voorsien. Die Here hét toe ook die vyand in Jefta se hand gegee. Net ‘n dwaas sal sê dat Jéfta die redder was. Ja, God voorsien. Kom hierdie feit werklik na vore in ons doen en late van elke dag?

En toe kom die triomfanklike generaal seëvierend huis toe. Twintig stede is verower. Aan God al die eer. En…. Jefta se enigste dogter kom die huis uit en dans hom tegemoet. Sy enigste kind. Skielik onthou hy! Skielik sterf die oorwinningslag op sy lippe en skeur hy sy klere. Hy het sy woord aan die Here gegee – en hy kan dit nie terugtrek nie. Dink maar watter implikasies het hierdie woorde van Jefta op hedendaagse kerklidmate wat geloftes voor die kansel afgelê het.

Skrifverklaarders reken dat hierdie “brandoffer” twee dinge kon beteken: a) ‘n Werklike brandoffer waarin die dogter sterf of b) dat die dogter ‘n huwelik sou moes opoffer en lewenslank as ongetroude aan die diens van die heiligdom gewy sou wees. Daarom beween sy haar maagdom saam met haar vriendinne. Ons sal nooit weet wat werklik gebeur het nie. Die belangrike is om die evangelie raak te sien. Kyk maar na die parallel. Die vader offer sy enigste kind omdat hy sy beloftewoord hou. So offer God die Vader Sy Seun op Golgota en daarmee hou Hy Sy Woord sedert die moederbelofte (Gen 3:15). Dit sou Jesus wees. Díé Een wat Israel nógeens sou red. En vir Ammon. En vir Moab en Edom en Gamsgeslag. En vir ons. Die begin van die oplossing loop egter altyd oor ‘n OFFER heen (Hebr 9:22). Net ‘n offer kan die breuk wat tussen God en mens gekom het, heel maak. Nog meer: Die offer wat Jefta gebring het, het aanleiding gegee tot die gebruik onder die dogters van Israel om jaar na jaar ‘n gedagtenisfees te hou en Jefta se dogter se bereidheid om haar te laat offer, te besing. Ons hou ook jaar na jaar só ‘n fees: Goeie Vrydag en Paasfees. Ja, elke Sondag hou ons Paasfees wanneer ons sing oor die Offerlam wat uit die dood opgestaan het.

CategoryRigters

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)