Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

TAFELBERG BYBELSKOOL 2015
Sewendedag Adventisme

 

Teen die middel van die 19e eeu, was daar in Europa ’n oplewing in wederkoms-belangstelling. Die wederkoms van Christus = “Tweede advent” (“Advent” = “koms”). Veral Daniël en Openbaring was onder die soeklig. Uit Daniël 8:14 is afgelei dat die wederkoms in 1843 sal plaasvind. ’n Sekere New Yorkse Baptisteleraar – William Miller – was besonder hierdeur aangegryp. ’n Hele beweging het onder Miller se invloed ontstaan genoem “Millerisme”. Miller het die finale datum vir die 2de Advent vasgestel op 22 Oktober 1844 (in teenstelling met Mat 24: 36, Hand 1:7). Toe die 2de Advent nie plaasvind nie, was Miller (met 100000 volgelinge) platgeslaan. Hy het ook sy dwaasheid in die openbaar erken en bely. Dit staan bekend as “The great disappointment of 1844”.

Die Milleriste het in DRIE groepe uitmekaar gespat, maar nie tot niet gegaan nie.

EERSTE GROEP: Hiram Edson beweer dat hy op 23/10/1844 ’n visioen gehad het van wat wérklik op 22/10 gebeur het. Nie ’n sigbare advent nie, maar ’n hemelse “verskuiwing”. In die hemel is daar ’n heiligdom (tempel) en Christus het vanaf die heiligdom na die allerheiligste oorgeskuif. ’n Tweede fase van Christus se werk in die hemelse tempel het dus aangebreek. Op 22/10 het Jesus die laaste fase van Sy werk in die hemelse tempel begin – die “investigative judgment”.

TWEEDE GROEP: Joseph Bates het ontdek dat die onderhouding van die Saterdag as Sabbat die seël van die Here op Sy ware volgelinge is.

DERDE GROEP: Ontdek hoe belangrik die “gawe van profesie” vir die ware kerk voor die wederkoms is. Hulle erken ’n ene Ellen White se visioene en profesieë as dié gawe van profesie. Ellen White se geskrifte is net so geïnspireer as die Bybel.

Uiteindelik het hierdie 3 groepe weer saamgekom en in 1860 is die Sewendedag Adventiste kerk gestig. Tot vandag is hulle 3-ledige kernleer: a) Hemelse tempel en investigative judgment, b) Saterdagsabbat c) Gesaghebbende geskrifte van Ellen White. Sommige SDA’s sien die SDA as die uitverkore oorblyfsel van Christelike Kerk wat sekere waarhede ontdek het wat nooit voorheen geken is nie of sekere waarhede wat langs die pad verlore geraak het, herontdek het (soos die Saterdagsabbat).

Die moderne SDA doen baie moeite om homself te bemark as ’n Bybels-evangelies Christelike kerk. Gedurende die 20ste eeu het die SDA moeite gedoen om ’n bybels-evangeliese baadjie aan te trek en om in sy belydenis die geloofsartikels van die Christelike kerk van alle eeue op te neem. Om hierdie rede word die SDA deur sommige Christene met ope arms aanvaar as ware kerk van Christus. Dat ‘n groot persentasie SDA ware gelowiges in Christus is, is verseker so. Hulle verwag opreg hul heil van Christus se verdienste. Die moderne SDA bely sonder skroom die volgende: a) Die Bybel as enigste onfeilbare Woord van God b) die Drie-eenheid c) die Godheid van Christus d) die volmaakte versoening deur Christus se offer e) die liggaamlike opstanding van Christus f) verlossing deur God se genade alleen. Wie die SDA se webblad op Internet gaan besoek sal verras wees oor die normale suiwere Bybelse aanslag. Daar is egter ’n klompie goed wat die SDA nie openlik aan belangstellendes bekend maak nie.

WAT MAAK DIE SDA NIE AAN BELANGSTELLENDES BEKEND NIE??
a) SDA bely dat die Bybel die onfeilbare Woord van God is – maar hulle verswyg die feit dat hulle óók glo dat die “gawe van profesie” en dat die geskrifte van Ellen White die suiwerste vorm van profesie is. Die Bybel is dus nie afgesluit nie, maar daar is ruimte vir “nuwe openbaringe”. Ellen White word beskou as díé boodskapper van God. Haar geskrifte is absoluut gesaghebbend. JJ Robertson skryf in 1981: “Wat ons as kerk is, word gereflekteer in ons geloof in God se gesag soos dit blyk in die geskrifte van Ellen G White.” White se geskrifte word gesien as Geesgeïnspireerde kommentaar op die Bybel. En dit terwyl Ellen White se geskrifte – volgens sommige navorsers – foute en weersprekings bevat – iets wat uiteraard deur die SDA ontken word. Dit is ook waar dat daar SDA teoloë is wat nie Ellen White se geskrifte as gesaghebbend beskou nie of krities daarteenoor staan. Vir die SDA as geheel is haar geskrifte egter profeties en gesaghebbend van aard. Kortom: Die geskrifte van Ellen White word gesien as gesaghebbende kommentaar op die Bybel – kommentaar wat deur sommige SDA’s as ekstra openbarings beskou word.


b) SDA bely dat ’n mens gered word slegs deur Christus se verdienste (genade) – maar hulle verswyg die feit dat hierdie redding SAL lei tot die onderhouding van die Saterdag as Sabbat. Slegs die 4de gebod word beklemtoon omdat Ellen White dit so in ’n visioen gesien het. SDA verswyg die feit dat sommige in hulle kring alle “Sondag-onderhouers” sien as diegene wat die “merk van die dier” dra. Die deursnee SDA-lidmaat sal ‘n Sondag-onderhouer as mede-Christen beskou, maar tog reken dat die persoon in gevaar verkeer by die finale oordeel.

c) SDA verswyg die feit dat hulle nié glo in die afgehandelde versoeningswerk van Christus op Golgota nie. In 1844 het Christus die allerheiligste van die hemelse tempel binnegegaan om die finale fase van versoening te bewerk – die investigative judgment. Dit duur nog steeds. Nou bekyk Jesus elke gelowige mens wat ooit gelewe het se lewe van naby. Elke naam word genoem en elkeen se lewe word intens ondersoek. Sekere name word aanvaar. Sekere name word verwerp. Hierdie oordeel word gebaseer die onderhouing van die Tien gebooie – in besonder die 4de gebod oor die Sabbat. Indien enige naam sondes op rekord het wat nie vergewe was nie, word die naam uitgevee uit die Boek vd Lewe. Op aarde moet elke sonde moet bely en oorkom word, anders tel dit teen jou. Niemand weet wanneer Hy by jóú naam kom nie. In kort: ‘n Ingeligte SDA-lidmaat sal moeite hê om ooit werklike sekerheid van saligheid te bekom en behoort eintlik in vrees te leef. Ellen White het geleer dat ’n gelowige voor God sal staan sonder ’n Middelaar (Great Controversy p. 425). Dáárom moet die mens self sorg dat hy/sy volmaak raak. Dit alles in stryd met Hebr 7:25, Rom 8:1, Joh 5:24, Tit 3:5, Efes 2: 8-9. SDA verswyg die feit dat hulle leer van die investigative judgment die Bybel se evangelie in sy hart aantas. Die rede waarom die SDA skepties is oor nie-SDA Christene se ewige heil, het juis te make met die investigative judgment want Sondag-onderhouers sal nie Christus se oordeel slaag nie. Die Saterdag-sabbat is immers nie onderhou nie.

d) SDA verswyg hulle leer dat alle sonde uiteindelik op die satan geplaas sal word. Hy is die sondebok van Lev 16 omdat hy die oorsaak van sonde was/is (verkeerd: sonde is die mens se eie skuld).

e) SDA verswyg die feit dat hulle sedert 1994 ’n eie Adventiste parafrase van die Bybel besit – die Clear Word Bible – hoewel nie amptelik deur die SDA aanvaar nie. Ellen White se leerstellinge is letterlik invertaal. Dit is bedoel om te same met die Bybel gebruik te word ter wille van meer duidelikheid.

 

WAT MOET ONS UIT BOGENOEMDE LEER?
1) Moenie van die Bybel ’n handleiding maak wat allerlei interessante inligting gee sodat jy selfs die wederkomsdatum kan bepaal nie. Pasop om die Bybel as ’n resepteboek te sien.
2) Die Bybel is ’n geslote kanon. Dit is God se finale Woord. Geen ekstra openbaring sal ooit nodig wees nie. Vgl Open 22:18. Vergl die moderne charismatiese leiers. Pasop vir die “gawe van profesie”. Loop lig vir mense wat “woorde van kennis” kry. Loop lig vir mense wat sê “die Here het vir my gesê” en wat nie oop is vir kritiek nie. Die WOORD staan te alle tye bó ALLE mense en mense se woorde.
3) Gryp vas aan Jesus se woorde “DIT IS VOLBRING” (Joh 19:30). Die versoening is AFGEHANDEL. Ons IS volmaak op Golgota met God versoen (2 Kor 5:18). Só volmaak dat die gelowige geen oordeel hoef te vrees nie (Rom 8:1). Christus is as Middelaar ons Voorspraak by die Vader (Hebr 7:25, 1 Joh 2:1). Ons word voortdurend deur Sy LEWE gered (Rom 5:10). Ons het absolute sekerheid van saligheid (1 Joh 5:13).

 

 

 


 

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)